Правительство Республики Молдова

Министерство Иностранных Дел Республики Молдова

Мандат

Mandatul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene este organul central de specialitate, ce promovează politica statului în domeniul relaţiilor externe şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, Hotărîrile Parlamentului, actele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi cu alte acte normative, tratate şi acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte.

 


Ministerul are următoarele atribuţii principale:

realizează drepturile suverane ale Republicii Moldova în cadrul relaţiilor internaţionale.
promovează politica externă a Republicii Moldova în relaţiile cu alte state şi organizaţii internaţionale.
informează Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul despre evenimentele internaţionale majore şi face propuneri privind poziţia Republicii Moldova faţă de acestea.
coordonează activitatea organelor centrale de specialitate şi a altor autorităţi administrative ale Republicii Moldova în vederea stabilirii şi dezvoltării relaţiilor cu alte ţări.
negociază în numele Republicii Moldova sau participă la negocierea tratatelor şi înţelegerilor internaţionale
face propuneri privind iniţierea, negocierea, sstrongnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea acordurilor internaţionale, aderarea la acestea sau denunţarea lor, efectuează schimbul instrumentelor de ratificare, înmînează instrumentele de ratificare sau de aderare, notifică aprobarea sau acceptarea înţelegerilor internaţionale şi denunţarea lor.
urmăreşte aplicarea prevederilor tratatelor şi altor înţelegeri internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezentînd propunerile corespunzătoare organelor centrale de specialitate, Guvernului şi Preşedintelui Republicii Moldova.
este organul guvernamental abilitat cu funcţia de coordonator în problstrongele respectării obligaţiunilor ce reies din prevederile tratatelor internaţionale, precum şi ale reprezentării intereselor statului în cadrul organismelor internaţionale, inclusiv în domeniul drepturilor omului.
cooperează cu organele centrale de specialitate şi cu alte structuri ale administraţiei publice în problstrongele relaţiilor economice externe şi promovării politicii unice a statului pe plan extern.
elaborează sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul relaţiilor externe ale Republicii Moldova.
dirijează şi controlează activitatea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale Republicii Moldova în alte state şi pe lîngă organizaţiile internaţionale.
analizează situaţia internă şi externă a statelor cu care Republica Moldova întreţine relaţii diplomatice, identifică şi evaluează oportunităţile dezvoltării relaţiilor comercial-economice cu aceste state.
ţine legătura cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale altor state în Republica Moldova în conformitate cu normele dreptului internaţional şi uzanţele internaţionale.
în comun cu organele respective, contribuie la crearea condiţiilor optime pentru activitatea reprezentanţelor străine şi delegaţiilor oficiale, exercită controlul asupra respectării pe teritoriul Republicii Moldova, a imunităţilor diplomatice, oficiilor consulare şi organizaţiilor internaţoinale acreditate în Republica Moldova, precum şi a personalului lor.
îndeplineşte atribuţiile privind Protocolul de stat şi perfectează documentele de acreditate sau rechstrongare.
exercită activităţi consulare pe teritoriul Republicii Moldova şi în alte state.