Регламент о деятельности Почетных Консульств в Республике Молдова

Aprobat  prin
ordinul nr. 1035 din 19.09.2012
al Ministrului Afacerilor Externe
şi Integrării Europene

REGULAMENT 
cu privire la funcţionarii consulari onorifici ai altor state  în Republica Moldova şi posturile
consulare conduse de ei

Secţiunea 1-a

Dispoziţii generale

1.  Prezentul Regulament reglementează statutul juridic al funcţionarilor consulari onorifici pe teritoriul Republicii Moldova şi raporturile juridice care apar odată cu înfiinţarea, activitatea şi încetarea activităţii posturilorconsulare ale altor state conduse de funcţionari consulari onorifici (în continuare oficiu consular).

2.  Republica Moldova recunoaşte instituţia funcţionarilor consulari onorifici în temeiul Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile consulare (1963), convenţiilor consulare bilaterale, altor tratate internaţionale la care este parte, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.368 din 28.03.2002 cu privire la aprobarea Statutului Consular (art.81),  precum şi în condiţiile stabilite de prezentul Regulament.

3. Controlul asupra respectării normelor internaţionale şi a legislaţiei interne a Republicii Moldova în domeniu îl exercită Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova (în continuare MAEIE).

Examinarea propunerilor de înfiinţare sau schimbare a statutului  oficiilor  consulare ale altor state conduse de funcţionari consulari onorifici, precum şi a propunerilor de numire a funcţionarilor consulari onorifici ţine de competenţa Protocolului Diplomatic de Stat al MAEIE (în continuare PDS).

Secţiunea  a 2-a

Înfiinţarea, modificările şi încetarea activităţii oficiului consular

4.Orice stat este în drept să decidă dacă va înfiinţa sau nu pe teritoriul Republicii Moldova un oficiu consular, condus de un funcţionar consular onorific.

Decizia statului trimiţător de înfiinţare a unui oficiu consular în Republica Moldova este notificată MAEIE prin canale diplomatice.

Republica Moldova este liberă să hotărască dacă va primi funcţionari consulari onorifici.

5. Nota verbală privind decizia statului trimiţător de înfiinţare a unui oficiu consular în Republica Moldova va conţine în mod explicit adresa  exactă a sediului, clasei  şi circumscripţiei consulare a acestui  oficiu consular conform prevederilor articolelor 7, 8 şi 9 ale prezentului Regulament. Sediul, clasa şi circumscripţia consulară a oficiilor consular sunt supuse aprobării MAEIE.

Pentru a permite autorităţilor competente ale Republicii Moldova de a se pronunţa asupra înfiinţării oficiului consular, statul trimiţător prin canale diplomatice prezintă MAEIE o informaţie detaliată privind oportunitatea şi necesitatea înfiinţării acestui oficiu consular, cum ar fi prezenţa unei comunităţi numeroase a cetăţenilor săi domiciliaţi permanent sau temporar pe teritoriul presupus de a fi inclus în circumscripţia consulară, motive de ordin comercial, economic, turism etc.

6. Oficiul consular, de regulă, îşi are sediul în municipiul Chişinău, sau alte circumscripţii cu acceptul prealabil al MAEIE.  

Notificarea deciziei de înfiinţare a unui oficiu consular în alte localităţi decât municipiul Chişinău, trebuie să fie însoţită de justificări pertinente.

Înfiinţarea mai multor oficii consulare ale aceluiaşi stat în aceeaşi circumscripţie este interzisă. Înfiinţarea de către statul trimiţător a unui  oficiu consular în localitatea unde deja există un oficiu consular de carieră sau o ambasadă a acestui stat este interzisă.

În afara sediului oficiului consular nu pot fi create birouri făcând parte din acesta.

7. Oficiul consular îşi are circumscripţia sa consulară, întreg teritoriul sau o parte a teritoriului Republicii Moldova atribuit pentru exercitarea funcţiilor consulare.

Unităţile administrativ-teritoriale care fac parte din circumscripţia consulară a oficiului consular urmează a fi limitrofe, şi nu pot fi incluse concomitent în circumscripţia consulară a altui oficiu consular al aceluiaşi stat trimiţător.

8. Protocolul Diplomatic de Stat (PDS) va stabili corespunderea solicitării consimţământului de înfiinţare a unui oficiu consular prevederilor normelor internaţionale şi legislaţiei interne a Republicii Moldova.

9. După stabilirea corespunderii solicitării normelor în vigoare MAEIE va decide, în baza avizului PDS, referitor la acceptareaînfiinţării  oficiului consular onorific.

În caz de refuz a înfiinţării oficiului consular, MAEIE nu este obligat să comunice motivul unui astfel de răspuns.

10. Sediul, circumscripţia consulară sau clasa oficiului consular poate fi modificat numai după recepţionarea acceptului respectiv  al MAEIE.

Solicitarea consimţământului de a crea un  oficiu consular nou pe teritoriul Republicii Moldova va fi însoţită de notificarea modificărilor aduse circumscripţiei consulare a  oficiului sau oficiilor consulare existente.

11. Statul trimiţător prin canale diplomatice va notifica MAEIE despre orice suspendare a activităţii  oficiului consular.

În cazul în care nici un funcţionar consular onorific acreditat din cadrul  oficiului consular nu va fi prezent pe teritoriul Republicii Moldova şi nu-şi va exercita funcţiile atribuite pe parcurs de şase luni, iar statul trimiţător prin canale diplomatice nu va desemna în termenul indicat un gerant interimar, MAEIE va notifica autoritatea competentă a statului trimiţător  despre  suspendarea activităţii  oficiului consular. În acest caz, statul trimiţător  va putea restabili activitatea  oficiului consular urmând procedura de bază a înfiinţării  oficiului consular prevăzută de articolele 5 - 11 ale prezentului Regulament.

12. Încetarea activităţii  oficiului consular are loc în cazul:

 1. ruperii relaţiilor consulare;
 2. închiderii oficiului consular, din momentul recepţionării notificării în acest sens;
 3. înfiinţării unei misiunii diplomatice sau a unui  oficiu consular de carieră în localitatea unde este situat sediul oficiului consular condus de un funcţionar consular onorific;
 4. intervenirii altor circumstanţe prevăzute de prezentul Regulament.

Secţiunea  a 3-a

Numirea, schimbarea clasei şi încetarea activităţii şefului oficiului consular onorific

13.Ministerul de externe al statului trimiţător prin canale diplomatice va solicita consimţământul MAEIE pentru numirea oricărui funcţionar consular onorific, şef al  oficiului consular. Nota respectivă va conţine numele, prenumele, categoria, clasa şi cetăţenia acestuia, anexând Curriculum Vitae  şi cazierul judiciar  al candidatului din ţara de trimitere şi Republica Moldova.

Un funcţionar consular onorific nu poate fi numit în cadrul unui  oficiu consular de carieră.

14.Şeful  oficiului consular poate avea clasa de Consul General sau Consul. Alţi funcţionari consulari pot activa în calitate de consul, viceconsul sau agent consular.

15. Funcţionarul consular onorific, de regulă, este cetăţean al Republicii Moldova şi doar în cazuri excepţionale va fi cetăţean al statului trimiţător şi care are permis de şedere legală permanent în Republica Moldova.

16. Funcţionarul consular onorific nu poate deţine pe teritoriul Republicii Moldova funcţii publice  şide demnitate publică.

Statul trimiţător se va asigura în prealabil ca calitatea de funcţionar consular onorific să nu fie incompatibilă cu eventuala funcţie publică exercitată de către acesta în Republica Moldova.

17. PDS al MAEIE va stabili corespunderea solicitării consimţământului de numire a funcţionarului consular onorific prevederilor normelor internaţionale şi legislaţiei interne a Republicii Moldova în coordonare cu instituţiile publice abilitate, precum şi a organizaţiei unde eventual activează candidatul, informând ultima despre prevederile articolului 18 al prezentului Regulament, decizia finală în acest sens va  fi luată în exclusivitate de către MAEIE.

18. După stabilirea corespunderii solicitării normelor în vigoare,  MAEIE va decide, în baza avizului PDS, referitor la acceptarea înfiinţării oficiului consular onorific.  PDS  va prezenta Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene avizul propriu referitor la numirea funcţionarului consular onorific, după ce va notifica statul trimiţător, care a solicitat această numire, prin canale diplomatice.

În caz de refuz a numirii funcţionarului consular onorific, MAEIE nu este obligat să comunice motivul unui astfel de refuz.

19.  După recepţionarea consimţământului MAEIEnumirea şefului  oficiului consular va fi efectuată de către statul trimiţător prin Patenta Consulară  remisă MAEIE prin canale diplomatice, care trebuie să conţină numele şi prenumele, categoria şi clasa acestuia, circumscripţia consulară şi sediul  oficiului consular.

20. Statul trimiţător prin canale diplomatice va notifica numele, prenumele, categoria, funcţia  şi cetăţenia funcţionarului consular onorific, altul decât şeful oficiului consular, numit în această calitate de către statul trimiţător, anexând Curriculum Vitae şi cazierul judiciar  al persoanei respective din ţara de trimitere şi Republica Moldova.

21. După recepţionarea Patentei Consulare, MAEIE va elibera şefului oficiului consular onorific Exequaturul conform formei stabilite. Până la eliberarea Exequaturului, MAEIE poate permite şefului oficiului consular să-şi îndeplinească provizoriu funcţiile sale, în acest caz fiind aplicabile prevederile  Convenţie de la Viena cu privire la relaţiile consulare.

Exequaturul este semnat de către Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi contrasemnat deDirectorul PDS al MAEIE, şi poartă sigiliul MAEIE.

MAEIE nu este obligat să comunice statutului trimiţător sau oricărei alte autorităţi motivele refuzului de a elibera un Exequatur sau motivele refuzului admiterii la exercitarea funcţiilor consulare a altor funcţionari consulari onorifici.

Exequaturul se eliberează pe un termen de pînă la 5 ani. În cazul în care Patenta Consulară a fost eliberată pe un termen mai scurt decît 5 ani, Exequaturul eliberat de către MAEIE nu va depăşi termenul Patentei consulare.

22. După înmânarea Exequaturului, Protocolul Diplomatic de Stat al MAEIE va documenta funcţionarul consular onorific cu legitimaţia respectivă care va atesta numele, prenumele,  categoria, clasa şi funcţia unui astfel de funcţionar.

23. Funcţionarul consular onorific, numit pentru a-şi exercita funcţiile pe teritoriul Republicii Moldova, poate să-şi exercite funcţiile consulare pe teritoriul unui stat terţ numai cu consimţământul prealabil al MAEIE.    

Un funcţionar consular onorific, numit într-un stat terţ, nu poate să-şi exercite funcţiile consulare prin cumul pe teritoriul Republicii Moldova.

24. Clasa şefului oficiului  consular poate fi modificată doar cu consimţământul MAEIE. Statul trimiţător prin canale diplomatice va solicita MAEIE permisiunea de schimbare a clasei funcţionarului consular care poate avea loc, de regulă, concomitent cu schimbarea clasei oficiului consular, prezentând motivele respective. 

25. Activitatea consulară a unui funcţionar consular onorific încetează în următoarele cazuri:

 1. ruperea relaţiilor consulare;
 2. închiderea oficiului consular;
 3. notificarea încetării activităţii funcţionarului consular onorific;
 4. revocarea Patentei Consulare;
 5. retragerea Exequaturului;
 6. expirarea termenului de valabilitate a Patentei Consulare;
 7. declararea funcţionarului consular onorific persona non grata;
 8. demisia funcţionarului consular onorific;
 9. decesul funcţionarului consular onorific;
 10. lipsa de pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen ce depăşeşte şase luni.

MAEIE va notifica în termeni rezonabili (1 – 2 luni) statului trimiţătordespre încetarea funcţiilor consulare a unui funcţionar consular în conformitate cu punctele a), e), f), g), i) şi j) ale aliniatului 1 al prezentului articol.

Statul trimiţător va notifica cît mai curând posibil MAEIE despre încetarea funcţiilor consulare ale unui funcţionar consular onorific conform punctelor b), c), d), h) şi i) ale aliniatului 1 al prezentului articol.

Secţiunea  a 4-a

Înlesniri, privilegii şi imunităţi privind posturile consulare, funcţionarii consulari onorifici

26. Scopul privilegiilor şi imunităţilor consulare acordate funcţionarilor consulari onorifici şi oficiilor consulare în care activează aceştia, este asigurarea îndeplinirii eficiente şi nestingherite a funcţiilor consulare.

Consulatele Onorifice pot avea înregistrate în serie specială doar un singur vehicul, aflat în proprietatea Consulatului Onorific.

Consulii Onorifici care posedă cetăţenia Republicii Moldova sau deţin cetăţenii multiple dintre care una este a RM nu beneficiază de dreptul de a deţine plăcuţe în serie specială.

27.  Statul trimiţător sau şeful oficiului consular poate în condiţiile şi formele prevăzute de legislaţia Republicii Moldova să dobândească în proprietate, drept de folosinţă sau în oarecare altă formă juridică clădiri, părţi din clădiri şi construcţiile aferente necesare pentru activitatea unui oficiu consular.

28. Autorităţile competente ale Republicii Moldova nu pot pătrunde în localurile consulare fără consimţământul expres al şefului oficiului consular sau al persoanei desemnate de către acesta sau şeful misiunii diplomatice a statului trimiţător. Totuşi, un astfel de consimţământ poate fi considerat ca obţinut în caz de incendiu sau alt sinistru care necesită măsuri imediate de protecţie.

Localurile consulare nu vor fi utilizate în scop incompatibil cu exercitarea funcţiilor consulare.

29. Drapelul naţional al statului trimiţător poate fi arborat pe clădirea ocupată de oficiul consular şi pe reşedinţa şefului oficiului consular.

Stema statului trimiţător şi inscripţia cu denumirea care desemnează oficiul consular în limba oficială a statului trimiţător şi în limba de stat a Republicii Moldova, poate fi plasată pe clădirile în care este situat oficiul consular, precum şi pe reşedinţa şefului oficiului consular.

În exercitarea dreptului acordat prin prezentul articol se va ţine seama de legile, regulamentele şi uzanţele în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

30. Oficiile consulare conduse de un funcţionar consular onorific nubeneficiază de scutiri fiscale. Bunurile transmise spre folosinţă oficiilor consulare de către Ministerul de  externe al statutului trimiţător, al căror proprietar este statul trimiţător, nu sunt supuse taxării.

31. Arhivele şi documentele consulare ale unui oficiu consular condus de un funcţionar consular onorific sînt inviolabile în orice moment şi în orice loc s-ar găsi, cu condiţia ca acestea să fie separate de alte documente şi, în special, de corespondenţa particulară a şefului oficiului consular şi a oricărei persoane care lucrează cu el, ca şi de bunurile, cărţile sau documentele care se referă la activitatea comercială a acestora.

32. În conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, este permis importul şi scutirea de orice taxe vamale, impozite şi de alte redevenţe conexe, cu excepţia cheltuielilor de depozitare, de transport şi a cheltuielilor pentru servicii similare, a următoarelor obiecte, cu condiţia  ca ele să fie destinate exclusiv folosirii oficiale a unui oficiu consular condus de un funcţionar consular onorific: steme, drapele, ştampile şi sigilii, cărţi, imprimante oficiale, mobilierul de birou, rechizitele de birou şi obiectele similare furnizate oficiului consular de către statul trimiţător sau la cererea acestuia.

33. În timpul exercitării funcţiilor sale oficiale, funcţionarii consulari onorifici pot percepe taxe consulare pentru serviciile prestate în conformitate cu legislaţia statului trimiţător, fapt care urmează să fie notificat MAEIE.

Taxele consulare percepute pentru serviciile prestate de către oficiul consular în conformitate cu legislaţia statului trimiţător sînt scutite de orice taxe şi impozite stabilite de către legislaţia Republicii Moldova.

34. Funcţionarului consular onorific i se acordă protecţia care poate fi necesară numai în virtutea poziţiei sale oficiale.

35. Funcţionarii consulari onorifici şi angajaţii consulari onorifici nu pot fi chemaţi în faţa autorităţilor judiciare şi administrative ale Republicii Moldova pentru actele săvârşite în exercitarea funcţiilor consulare.

Prevederile alineatului 1 al prezentului articol nu se aplică, totuşi, în caz de acţiune civilă:

 1. care rezultă din încheierea unui contract de către un funcţionar consular onorific pe care acesta nu l-a încheiat în mod expres sau implicit în calitate de mandatar al statului trimiţător, sau
 2. intentată de un terţ pentru o pagubă rezultând dintr-un accident cauzat în Republica Moldova de un vehicul,  navă,  aeronavă sau un alt mijloc de transport.

 36. În caz de arest sau detenţiune a unui funcţionar consular onorific sau de urmărire penală angajată împotriva lui, organul care a efectuat această acţiune urmează să  informeze neîntârziat prin intermediul MAEIE statul trimiţător prin canale diplomatice.

37. Funcţionarii consulari onorifici, cît şi orice alt angajat al oficiului consular nu este obligat să depună mărturii asupra faptelor care au legătură cu exercitarea funcţiilor lor şi să prezinte corespondenţa şi documentele oficiale referitoare la acestea.

Funcţionarii consulari onorifici au dreptul de a refuza să depună mărturii în calitate de experţi asupra legislaţiei statului trimiţător.

38. Dacă împotriva unui funcţionar consular onorific este iniţiată o procedură penală, acesta este obligat să se prezinte în faţa autorităţilor competente. Totuşi, procedura trebuie condusă cu menajamentele care se cuvin funcţionarului consular onorific în baza poziţiei sale oficiale şi în afară de cazul când el se află în stare de arest sau detenţiune, în aşa fel încât exercitarea funcţiilor sale consulare să fie stingherită cît mai puţin posibil. Atunci când apare necesitatea ca un funcţionar consular onorific să fie pus în stare de detenţiune, procedura îndreptată împotriva lui trebuie să fie deschisă în termenul cel mai scurt.

39. Sub rezerva prevederilor legislaţiei Republicii Moldova referitoare la zonele în care accesul este interzis sau limitat din motive de securitate naţională, funcţionarilor consulari onorifici li se permite libera deplasare pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

40. Funcţionarul consular onorific este scutit de orice impozite şi taxe asupra indemnizaţiilor şi onorariilor pe care eventual le primeşte de la statul trimiţător pentru exercitarea funcţiilor consulare.

41. Funcţionarii consulari onorifici sînt scutiţi de orice prestaţie personală şi de orice serviciu de interes public, indiferent de natura lui, precum şi de sarcinile militare, rechiziţii, contribuţii şi încartiruiri militare.

42. Statul trimiţător poate renunţa la privilegiile şi imunităţile unui membru al oficiului consular prevăzute în articolele 36 şi 38 ale prezentului Regulament.

O asemenea renunţare trebuie să fie întotdeauna expresă şi trebuie să fie comunicată MAEIE prin canale diplomatice.

Dacă un funcţionar consular onorific a intentat o procedură într-o materie în care ar beneficia de imunitatea de jurisdicţie în virtutea articolului 35 al prezentului Regulament, el nu poate invoca imunitatea de jurisdicţie faţă de nici o cerere reconvenţională legată direct de cererea principală.

Renunţarea la imunitatea de jurisdicţie pentru o procedură civilă sau administrativă nu implică renunţarea la imunitate în ceea ce priveşte măsurile de executare a hotărârii judiciare. Pentru o astfel de măsură este necesară o renunţare distinctă.

43.Funcţionarul consular onorific beneficiază de privilegiile şi imunităţile prevăzute în Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile consulare (1963), prezentul Regulament, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte din momentul intrării sale pe teritoriul Republicii Moldova pentru a prelua postul său sau, dacă se găseşte deja pe acest teritoriu, din momentul intrării lui în funcţie.

Când funcţiile unui funcţionar consular onorific încetează, privilegiile şi imunităţile sale încetează, de regulă,  în momentul în care persoana în cauză părăseşte teritoriul statului de reşedinţă, ori la expirarea unui termen rezonabil care îi va fi acordat în acest scop, dar nu mai mare de 30 zile.

Totuşi, în ceea ce priveşte actele săvârşite de un funcţionar consular onorific în exercitarea funcţiilor sale, imunitatea de jurisdicţie subzistă fără limită de durată.

44. Toate persoanele care beneficiază de privilegii şi imunităţi în baza prezentului Regulament sînt obligate să respecte legislaţia Republicii Moldova.

45. Ruperea relaţiilor diplomatice nu atrage după sine ipso facto ruperea relaţiilor consulare.

Republica Moldova poate în orice moment să informeze şeful oficiului consular sau statul trimiţător prin canale diplomatice că un funcţionar consular onorific este persona non grata. În acest caz statul trimiţător va rechema persoana în cauză sau va pune capăt funcţiilor sale în cadrul oficiului consular într-un termen rezonabil. În caz contrar MAEIE va retrage Exequaturul persoanei în cauză sau va înceta să-l considere în calitate de funcţionar consular onorific.

Secţiunea a 5-a

Activitatea oficiului consular condus de un funcţionar consular onorific

 46. Funcţionarii consulari onorifici vor exercita funcţiile prevăzute de legislaţia statului trimiţător, şi notificate MAEIE de către acesta prin canale diplomatice. Exercitarea funcţiilor consulare care contravin legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, este interzisă.

Oficiul consular va expedia fără întârziere în adresa Direcţiei Generale Afaceri Consulare specimenele amprentei ştampilei oficiului consular şi semnăturii funcţionarului consular onorific.

MAEIE poate permite oficiului consular, la solicitarea argumentată a statului trimiţător prin canale diplomatice, exercitarea unor funcţii diplomatice.

47. În cadrul unui oficiu consular condus de către un funcţionar consular onorific, în afară de şeful acestuia poate fi numit numai un funcţionar consular onorific.

Şeful oficiului consular poate angaja în serviciul administrativ, tehnic şi casnic al oficiului consular cetăţeni ai Republicii Moldova sau cetăţeni ai statului trimiţător, despre care va notifica PDS al MAEIE. În ambele cazuri, şeful oficiului consular este obligat să respecte legislaţia Republicii Moldova cu privire la angajarea şi utilizarea forţei de muncă.

Secţiunea  a 6-a

Dispoziţii finale

48. Ordinea de precădere dintre funcţionarii consulari onorifici este determinată de clasa acestora şi data acordării Exequaturului.

49. Divergenţele în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor prezentului Regulament vor fi soluţionate pe cale diplomatică.

50. Prevederile prezentului Regulament nu vor aduce atingere regimului juridic aplicat în baza tratatelor bilaterale şi multilaterale la care Republica Moldova este parte.

51. MAEIE este în drept să aplice restrictiv sau să extindă prevederile prezentului Regulament în baza principiului de reciprocitate.