Vize și Servicii consulare

Acordul RM-CE

Acordul RM-CE privind facilitarea eliberării vizelor

Informaţii generale

Acordul între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor a fost semnat la 10 octombrie 2007 la Bruxelles de către Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova domnul Andrei Stratan şi Vice-preşedintele Comisiei Europene domnul Franco Frattini. Acordul a întrat în vigoare la 01 ianuarie 2008.

Scopul instrumentului juridic în cauză este de a facilita eliberarea vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova, pentru o şedere a cărei durată prevăzută nu depăşeşte 90 de zile în decurs de 180 de zile.

Necesitatea încheierii Acordului a fost justificată de mai mulţi factori, şi anume:

  • scutirea, începând cu 1 ianuarie 2007, a cetăţenilor UE de obligativitatea vizelor atunci când călătoresc în Republica Moldova pentru o perioadă de până la 90 de zile în decurs de 180 de zile sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova;
  • necesitatea dezvoltării continue a relaţiilor cordiale între Republica Moldova şi UE şi dorinţa de facilitare a contactelor între persoane ca o condiţie esenţială pentru o dezvoltare constantă a relaţiilor economice, umanitare, culturale, ştiinţifice şi de altă natură;
  • implementarea planului de acţiune PEV Moldova-UE, care sublinia că se va institui un dialog constructiv privind cooperarea în domeniul vizelor între UE şi Moldova, inclusiv un schimb de opinii privind posibilităţile de facilitare a eliberării vizelor în conformitate cu acquis-ul comunitar;
  • întreprinderea acţiunilor necesare pentru introducerea, ca o perspectivă pe termen lung, a regimului de călătorii fără viză pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Din punct de vedere al conţinutului, Acordul reglementează, în special, modul în care cetăţenii Republicii Moldova se deplasează în statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, sunt prevăzute stipulări referitoare la documentele justificative privind scopul calatorii, care urmează a fi prezentate de către cetăţenii Republicii Moldova în procesul de obţinere a vizelor; eliberarea vizelor pentru cetăţenii moldoveni pentru perioade mai îndelungate şi cu intrări multiple; taxele care urmează a fi achitate pentru procesarea cererilor de viză; categoriile de persoane scutite de plata taxelor pentru procesarea solicitărilor de viza; durata procedurilor pentru procesarea cererilor de viză; plecarea în cazul documentelor pierdute sau furate; prelungirea vizei în circumstanţe excepţionale; categoriile de cetăţeni ai Republicii Moldova care pot intra pe teritoriul statelor UE fără viză etc.

Statele membre ale UE pentru care Acordul este aplicabil

Acordul între Republica Moldova ţi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor nu este aplicabil tuturor statelor-membre ale UE.

Acesta va fi aplicabil numai pentru următoarele state: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania şi Suedia.

Astfel, ţările cum ar fi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Irlanda şi Danemarca nu vor aplica prevederile Acordului. Modul de eliberarea a vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova care doresc să călătorească în aceste state va fi reglementat prin alte instrumente juridice.

Odată cu semnarea la 10 octombrie 2007 Acordului au fost efectuate declaraţii comune privind Danemarca, Regatul Unit, Irlanda, Islanda, Norvegia, Confederaţia Elveţiană şi Liechtenstein. Conform acestor declaraţii este recomandat ca Republica Moldova şi statele enumerate să încheie, fără întârziere, un acord bilateral privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere în condiţii similare cu cele prevăzute în Acordul între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova. În prezent, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene negociază cu statele menţionate facilitarea regimului de vize pentru cetăţenii moldoveni.

Acordul este aplicabil anume statelor membre ale UE enumerate mai sus şi nu statelor Schengen. De altfel, este necesar de efectuat o diferenţiere între statele UE şi cele Schengen, deşi în marea majoritate sunt aceleaşi. Nu toate statele membre ale UE eliberează vize Schengen şi nu toate ţările care sunt parte la Acordul Schengen sunt membre ale Uniunii Europene. Spre exemplu, Bulgaria, Cipru şi România sunt membre ale UE dar nu eliberează vize Schengen. În acelaşi context, deşi Norvegia şi Islanda nu sunt membre ale UE acestea sunt parte la Acordul Schengen si eliberează vize Schengen care permit a călători în alte state UE.

Statele UE şi Schengen, precum şi ţările parte la Acordul din 10 octombrie 2007 privind facilitarea eliberării vizelor sunt reflectate mai jos.

Statele membre ale UE

Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Marea Britanie

Statele Schengen

Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia

Statele Părţi la Acordul între RM şi UE privind facilitarea eliberării vizelor

Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia

Aplicabilitatea Acordului

De regulă, Acordurile încheiate între state care reglementează regimurile de viză şi călătoriile reciproce ale cetăţenilor conţin prevederi aplicabile cetăţenilor ambelor părţi semnatare. În cazul Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor, sunt stipulate reglementări, în special, pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Condiţiile de intrare în Moldova a cetăţenilor statelor membre ale UE sunt reglementate de către prevederile Legii nr. 151-XVI din 08 iunie 2006 privind abolirea regimului de vize pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederaţiei Elveţiene, regatului Norvegiei, Republicii Islanda şi Japoniei, care menţionează că naţionalii acestora, începând cu 1 ianuarie 2007 pot intra în Moldova fără vize.

Regulile de şedere ale cetăţenilor statelor membre ale UE, precum şi drepturile şi obligaţiile de care beneficiază pe teritoriul Moldovei, sunt reglementate de actele normative interne și anume Legea nr. 269-XIII din 09 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, Legea nr. 275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi l apatrizilor în Republica Moldova ş.a.

Avantajele Acordului pentru cetăţenii Republicii Moldova

Acordul privind facilitarea eliberării vizelor a fost semnat cu scopul de a simplifica călătoriile cetăţenilor Republicii Moldova care intenţionează să se deplaseze în statele membre ale UE. Prin intrarea în vigoare a Acordului, sunt stabilite condiţii mai favorabile de recepţionare a vizelor decât cele existente până la momentul semnării Acordului. În paragrafele de mai jos se va efectua o analiză a avantajelor care sunt oferite de Acordul semnat la 10 octombrie 2007.

Plecarea în cazul documentelor pierdute sau furate

În circumstanţele în care cetăţenii Republicii Moldova rămân fără acte de identitate (furt, pierdere etc.) apare necesitatea obţinerii documentelor de reîntoarcere în Moldova. În conformitate cu legislaţia naţională, în cazul pierderii sau furtului paşaportului, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova pot elibera titluri de călătorie, care permit posesorului în termen restrâns să se reîntoarcă în Moldova.

Acordul între RM şi CE privind facilitarea eliberării vizelor conţine prevederi separate care reglementează modul de plecare în cazul paşapoartelor pierdute sau furate. Articolul 8 stipulează, că cetăţenii moldoveni care şi-au pierdut sau cărora le-au fost furate actele de identitate pe perioada şederii pe teritoriul unui stat membru pot părăsi acel teritoriu în baza unor acte de identitate valabile (titluri de călătorie) care le conferă dreptul de a trece frontiera, eliberate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale statelor membre, fără viză sau altă autorizaţie.

Regulile de eliberare a titlului de călătorie sunt similare pentru toate misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova. De regulă, pentru obţinerea titlului de călătorie de la o ambasadă sau consulat al Moldovei în UE, cetăţeanul moldovean care a pierdut sau i s-a furat paşaportul, urmează să prezinte următoarele acte:

  • formularul completat şi semnat de solicitare a titlului de călătorie. Formularul urmează a fi obţinut de la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Moldovei aflat în statul membru al UE;
  • buletinul de identitate în cazul în care acesta este la posesor;
  • copia actelor de stare civilă (certificatele de naştere, căsătorie, divorţ, naştere a copiilor până la 16 ani, schimbare a numelui/prenumelui etc.) în cazul în care acesta este la posesor;
  • copia documentelor de intrare şi şedere în statul UE în cazul în care acesta este la posesor;
  • 2 poze. În cazul în care în titlul de călătorie urmează a fi incluse numele şi prenumele copiilor până la 16 ani care erau au călătorit împreună cu părinţii în baza paşaportului pierdut sau furat se va prezenta suplimentar şi câte 2 poze a copiilor;
  • taxa consulară.

Fiecare misiune diplomatică şi oficiul consular al Republicii Moldova din UE poate înainta cerinţe suplimentare faţă de solicitanţii de titluri de călătorie. Pentru informaţii adiţionale urmează a fi contactată ambasada sau consulatul Republicii Moldova competent.

Posedarea titlului de călătorie este unica condiţie necesară pentru reîntoarcerea în Moldova, nefiind necesară o altă viză sau careva autorizaţie pentru statele UE, care sunt parte al Acordului.

Prelungirea vizelor în circumstanţe excepţionale

În conformitate cu articolul 9 al Acordului între RM şi CE privind facilitarea eliberării vizelor, cetăţenii Republicii Moldova care nu pot părăsi teritoriul statului membru până la data menţionată pe viză din motive de forţă majoră beneficiază gratuit de prelungirea vizei, în conformitate cu legislaţia aplicată de statul de destinaţie, pentru perioada necesară întoarcerii acestora în statul în care îşi au reşedinţa.

Condiţia de bază ca viza să fie prelungită cetăţeanului RM este existenţa unei situaţii de forţă majoră. Un exemplu al situaţiei de forţă majoră poate fi considerată internarea în spital, atunci când posesorul vizei nu are posibilitatea fizică de părăsire a teritoriului statului membru al UE.

Extinderea valabilităţii vizei în aşa tipuri de situaţii se va efectua fără perceperea de careva taxe. Procedura de prelungire a vizei este stabilită de către fiecare stat membru al UE în parte. În unele state UE, viza poate fi prelungită de către autorităţile imigraţionale, în altele de către organele de poliţie. În cadrul procesului de prelungire a vizei, autorităţile statului competent pot solicita prezentarea unor documente, cum ar fi paşaport, acte de stare civilă etc. Pentru informaţii privind modul de prelungire a vizei în situaţii excepţionale, urmează a fi contactată ambasada sau consulatul statului respectiv sau autorităţile locale ale acestui stat.

Refuzul la eliberarea vizelor

Decizia privind eliberarea sau refuzul în eliberarea vizei îi aparţine funcţionarului consular al misiunii diplomatice sau oficiului consular UE la care a fost depus cererea de viză.

Examinarea dosarelor de viză are un caracter individual. Din acest motiv, decizie de a nu elibera viza se bazează pe examinarea fiecărei cereri de viză în parte luând în consideraţie menţiunile efectuate în formularul de viză, documentele justificative prezentate şi informaţia obţinută pe parcursul interviului. Dacă viza a fost refuzată unui solicitant dintr-un grup de persoane, acest fapt nu prezumă în mod obligatoriu că viza va fi refuzată tuturor membrilor grupului.

Refuzul de eliberare a vizelor nu are un caracter definitiv, în contextul posibilităţii aplicării la viză în viitor. Deşi cetăţeanul moldovean a fost refuzat în eliberarea vizei, acest fapt nu presupune imposibilitatea solicitării vizei în viitor. Însă, motivul care a servit pentru refuzul la eliberarea vizei în primă instanţă, poate fi luat în consideraţie la examinările viitoare ale cererilor de recepţionare a vizelor.

Motivele de refuz la eliberarea vizelor pot fi diverse, lipsa mijloacelor financiare necesare, declararea informaţiilor eronate în procesul de interviu, prezentarea documentelor justificative false, încălcarea anterioară a regimului de viză în statele membre ale UE etc. Însă de cele mai dese ori, motivul de bază este riscul înalt că cetăţeanul Republicii Moldova nu se va reîntoarce în Moldova înainte de expirarea vizei.

Comunicarea motivului refuzului de eliberare a vizei de către funcţionarul consular UE nu este obligatorie, din acest motiv este la discreţia consulului de a decide asupra acestui fapt. Nu poate fi considerată încălcare a drepturilor solicitantului, necomunicarea motivului de refuz la eliberarea vizei.

Apelarea de către solicitant a refuzului de eliberare a vizei este reglementat de către legislaţia fiecărui stat membru UE. Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de apelare a refuzului urmează să fie contactată ambasada sau consulatul respectiv. Totodată, Instrucţiunile Consulare Comune UE nu obligă statele Schengen să ofere posibilitatea de apel împotriva refuzului de viză.

De regulă, refuzul la eliberarea vizei este confirmat prin aplicarea unei ştampile speciale în paşaportul solicitantului, şi în mod obligatoriu va fi înregistrat în sistemul electronic al vizelor, sistem care este comun pentru toate statele UE.

Transmiterea plângerilor privind încălcarea prevederilor Acordului

Acordul între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor a instituit reguli noi de examinare a cererilor de viză înaintate de cetăţenii moldoveni care doresc să călătorească în UE. Aceste reguli se referă la taxa pentu procesarea dosarelor de viză, durata de examinare a cererilor, termenul de valabilitate a vizelor, actele care justifică scopul deplasării, eliberarea vizelor cu intrări multiple etc.

În procesul de implementare a prevederilor Acordului pot exista situaţii când de la cetăţenii moldoveni se vor solicita a respecta condiţii care nu sunt în conformitate cu prevederile de bază ale Acordului privind facilitarea eliberării vizelor. În aceste cazuri, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene sugerează contactarea Departamentului Afaceri Consulare pentru prezentarea unei plângeri privind încălcarea prevederilor de bază ale noului regim de viză. MAEIE atrage atenţia asupra faptului, că scopul mecanismului de înregistrare a plângerilor este de a depista încălcarea prevederilor de bază ale Acordului între RM şi CE privind facilitarea eliberării vizelor ci nu influenţarea recepţionării vizelor în cazuri particulare.

Prevederile de bază se referă la taxa de procesare a dosarului de viză, termenul de examinare a cererii de vize, documentele care justifică scopul călătoriei, valabilitatea vizei, prelungirea gratis a valabilităţii vizelor în cazuri de forţă majoră, intrarea fără viză în spaţiul UE, acordarea vizelor pentru perioade îndelungate cu multiple intrări. Exemplu practic: dacă misiunea diplomatică sau oficiul consular UE va solicita o taxă pentru procesarea dosarului de viză mai mare de 35 de Euro, atunci cetăţeanul urmează să înainteze o plângere la Departamentul Afaceri Consulare al MAEIE. De asemenea, dacă dosarul de viză va fi examinat în alţi termeni decât cei prevăzuţi de Acord, solicitantul urmează să înainteze o plângere în acest sens. Plângerile pot fi transmise la Departamentul Afaceri Consulare, adresa: str. Alexei Mateevici 80, Chişinău sau comunicate la telefonul 20-10-41, 20-10-43, 20-10-45, e-mailul consdep@mfa.md sau transmise prin fax la 23-22-25.

Plângerile justificate vor fi înregistrate în registrul special iar apoi discutate cu misiunea diplomatică sau consulară UE competentă, precum şi vor fi examinate în cadrul şedinţelor Comitetului Mixt de gestionare a Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea vizelor.

Plângerile urmează a fi transmise nu numai de către cetăţenii moldoveni care solicită vize de la ambasadele şi consulatele UE acreditate în Republica Moldova ci de către toţi cetăţenii Republicii Moldova care solicită viză UE indiferent de locul aflării / domicilierii lor şi misiunii diplomatice sau oficiului consular UE la care solicită viză.

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene nu va examina plângerile referitoare la cererile de vize care au fost refuzate în baza deciziei funcţionarului consular UE, cu respectarea prevederilor de bază ale acordului. Scopul MAEIE este de a informa cetăţenii despre noul regim de vize şi depista încălcările prevederilor fundamentale ale acordului şi a le comunica părţilor cointeresate.

Ministerul atrage atenţia asupra faptului, că nu are competenţa în influenţarea funcţionarilor consulari UE în procesul de luare a deciziilor pe marginea cererilor de vize individuale.

Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să contactaţi Departamentul Afaceri Consulare al MAEIE.

Informaţia de contact a misiunilor diplomatice şi consulare UE unde pot fi solicitate vizele

AUSTRIA

CENTRUL COMUN DE VIZE

ADRESA:bd. Ştefan cel Mare 131 Chişinău, Republica Moldova

WORK TEL: (+373-22) 20-00-78

WORK TEL: (+373-22) 22-86-68

FAX: (+373-22) 22-45-13

E-MAIL: cac@meganet.md

WEB: www.cac.md

AMBASADA AUSTRIEI LA BUCUREŞTI

SECŢIA CONSULARĂ

ADRESA:Dumbrava Roşie 7, RO-020461 Bucureşti, România

WORK TEL: (+40 21) 201-56-24

FAX: (+40 21) 210-08-85

E-MAIL: bukarest-ob@bmeia.gv.at

BELGIA

AMBASADA BELGIEI LA BUCUREŞTI

ADRESA:bulevardul Dacia 58, RO-020061 Bucureşti, România

WORK TEL: (+40 21) 212-36-80

FAX: (+40 21) 210-28-03

E-MAIL: ambabuc@clicknet.ro

E-MAIL: Bucharest@diplobel.org

WEB: www.diplomatie.be/bucharest

BULGARIA

AMBASADA BULGARIEI LA CHIŞINĂU

ADRESA:str. Bucureşti 92 Chişinău, Republica Moldova

WORK TEL: (+373-22) 23-79-83

WORK TEL: (+373-22) 23-89-10

FAX: (+373-22) 23-79-78

E-MAIL: ambasada-bulgara@meganet.net

WEB: www.mfa.bg/kishinev

REPUBLICA CEHĂ

AMBASADA REPUBLICII CEHĂ LA CHIŞINĂU

ADRESA:str. Moara Roşie 23, MD-2005 Chişinău, Republica Moldova

WORK TEL: (+373-22) 29-64-19

WORK TEL: (+373-22) 29-65-04

WORK TEL: (+373-22) 29-67-65

FAX: (+373-22) 29-64-37

E-MAIL: chisinau@embassy.mzv.cz

WEB: www.mzv.cz/chisinau

ESTONIA

CENTRUL COMUN DE VIZE

ADRESA:bd. Ştefan cel Mare 131 Chişinău, Republica Moldova

WORK TEL: (+373-22) 20-00-78

WORK TEL: (+373-22) 22-86-68

FAX: (+373-22) 22-45-13

E-MAIL: cac@meganet.md

WEB: www.cac.md

AMBASADA ESTONIEI LA KIEV

SECŢIA CONSULARĂ

ADRESA:str. Reitarska 20/24, 01901 Kiev, Ucraina

WORK TEL: (+ 380 44) 590-24-40

MSG TEL: (+ 380 44) 590-24-47 (robot telefonic)

FAX: (+380 44) 590-24-41

E-MAIL: Consulate.Kiev@mfa.ee

WEB: www.estemb.kiev.ua

FINLANDA

AMBASADA FINLANDEI LA BUCUREŞTI

ADRESA:str. Atena 2 bis, RO-011832 Bucureşti, România

WORK TEL: (+40 21) 230-75-04

FAX: (+40 21) 230-75-05

E-MAIL: sanomat.buk@formin.fi

WEB: www.finlandia.ro

FRANŢA

AMBASADA FRANŢEI LA CHIŞINĂU

SECŢIA CONSULARĂ

ADRESA:str. Pircalab 6, MD-2012 Chişinău, Republica Moldova

WORK TEL: (+373-22) 20-04-00

WORK TEL: (+373-22) 20-04-22

WORK TEL: (+373-22) 20-04-23

FAX: (+373-22) 20-04-01

E-MAIL: visas.chisinau-amba@diplomatie.gouv.fr

WEB: www.ambafrance.md

GERMANIA

AMBASADA GERMANIEI LA CHIŞINĂU

SECŢIA CONSULARĂ

ADRESA:str. M.Cebotari 35, MD-2012 Chişinău, Republica Moldova

WORK TEL: (+373-22) 20-06-35

FAX: (+373-22) 23-46-80

E-MAIL: info@chisinau.diplo.de

WEB: www.chisinau.diplo.de

GRECIA

CONSULATUL GENERAL AL GRECIEI LA ODESA

ADRESA:str. Preobrazhenskaya 32, 65026 Odesa, Ucraina

WORK TEL: (+380 48) 786-05-03

WORK TEL: (+380 48) 786-05-70

WORK TEL: (+380 48) 786-00-07

FAX: (+380 48) 786-05-71

E-MAIL: grconsodessa@paco.net

WEB: greece.kiev.ua

UNGARIA

AMBASADA REPUBLICII UNGARE ÎN CHIŞINĂU

SECŢIA CONSULARĂ

ADRESA:bd. Ştefan cel Mare 131 Chişinău, Republica Moldova

WORK TEL: (+373-22) 20-00-78

WORK TEL: (+373-22) 22-86-68

FAX: (+373-22) 22-45-13

E-MAIL: cac@meganet.md

WEB: www.cac.md

ITALIA

AMBASADA ITALIEI LA BUCUREŞTI

SECŢIA CONSULARĂ

ADRESA:str. Arch. Ion Mincu 12 Bucureşti, România

WORK TEL: (+40 21) 223-24-24

WORK TEL: (+40 21) 223-33-12

WORK TEL: (+40 21) 223-33-13

FAX: (+40 21) 223-45-50

E-MAIL: consolato.bucarest@esteri.it

WEB: www.ambbucarest.esteri.it

LETONIA

CENTRUL COMUN DE VIZE

ADRESA:bd. Ştefan cel Mare 131 Chişinău, Republica Moldova

WORK TEL: (+373-22) 20-00-78

WORK TEL: (+373-22) 22-86-68

FAX: (+373-22) 22-45-13

E-MAIL: cac@meganet.md

WEB: www.cac.md

AMBASADA LETONIEI LA KIEV

Secţia Consulară 

ADRESA:str. Sichnevogo povstanna 6 B, 01901 Kiev, Ucraina

WORK TEL: (+ 380 44) 490-70-37

FAX: (+380 44) 280-87-36

E-MAIL: consulate.ukraine@mfa.gov.lv

WEB: www.am.gov.lv/ukraine

LITUANIA

AMBASADA LITUANIEI LA CHIŞINĂU

SECŢIA CONSULARĂ 

ADRESA:str. I. Vasilenco 24/1 Chişinău, Republica Moldova

WORK TEL: (+373-22) 54-31-94

FAX: (+373-22) 23-42-87

E-MAIL: amb.md@urm.lt

LUXEMBURG

AMBASADA BELGIEI LA BUCUREŞTI

SECŢIA CONSULARĂ 

ADRESA:bulevardul Dacia 58, RO-020061 Bucureşti, România

WORK TEL: (+40 21) 212-36-80

FAX: (+40 21) 210-28-03

E-MAIL: ambabuc@clicknet.ro

E-MAIL: Bucharest@diplobel.org

WEB: www.diplomatie.be/bucharest

MALTA

AMBASADA MALTEI LA MOSCOVA

ADRESA:Korovy Val 7, ap. 219 Moscova, Rusia

WORK TEL: (+095) 237-19-39

WORK TEL: (+095) 230-25-24

FAX: (+095) 237-21-58

E-MAIL: maltamsk@glasnet.ru

OLANDA

AMBASADA OLANDEI LA KIEV

SECŢIA CONSULARĂ 

ADRESA:str. Kontraktova Ploshcha 7, 01901 Kiev, Ucraina

WORK TEL: (+380 44) 490-82-00

FAX: (+380 44) 490-82-09

E-MAIL: kie@minbuza.nl

WEB: www.netherlands-embassy.com.ua

POLONIA

AMBASADA POLONIEI LA CHIŞINĂU

SECŢIA CONSULARĂ 

ADRESA:str. Vasile Alecsandri 101, MD-2012 Chişinău, Republica Moldova

WORK TEL: (+373-22) 22-38-50

WORK TEL: (+373-22) 22-38-51

FAX: (+373-22) 22-38-52

E-MAIL: konsulpl@ch.moldpac.md

WEB: www.kiszyniow.polemb.net

PORTUGALIA

AMBASADA PORTUGALIEI LA BUCUREŞTI

SECŢIA CONSULARĂ 

ADRESA:str. Paris 55 Bucureşti, România

WORK TEL: (+40 21) 230-41-18

FAX: (+40 21) 230-41-17

E-MAIL: consular@bucareste.dgaccp.pt

WEB: www.embportugal.ro

ROMÂNIA

AMBASADA ROMÂNIEI LA CHIŞINĂU

SECŢIA CONSULARĂ 

ADRESA:str. Grigore Ureche 2 Chişinău, Republica Moldova

WORK TEL: (+373-22) 26-07-47

CELL TEL. MOBIL: (+373 69) 30-81-60

FAX: (+373-22) 26-07-50

E-MAIL: ambrom@moldnet.md

WEB: chisinau.mae.ro

SLOVACIA

AMBASADA SLOVACIEI LA KIEV

SECŢIA CONSULARĂ

ADRESA:Yaroslaviv val 34, 01901 Kiev, Ucraina

WORK TEL: (+380 44) 212-03-10

WORK TEL: (+380 44) 212-13-10

FAX: (+380 44) 212-32-71

E-MAIL: slovak@i.kiev.ua

WEB: www.embportugal.ro

SLOVENIA

CENTRUL COMUN DE VIZE

ADRESA:bd. Ştefan cel Mare 131 Chişinău, Republica Moldova

WORK TEL: (+373-22) 20-00-78

WORK TEL: (+373-22) 22-86-68

FAX: (+373-22) 22-45-13

E-MAIL: cac@meganet.md

WEB: www.cac.md

AMBASADA SLOVENIEI LA KIEV

SECŢIA CONSULARĂ

ADRESA:str. Horodetskogo 17/1, 01001 Kiev, Ucraina

WORK TEL: (+ 380 44) 279-26-00

FAX: (+380 44) 278-77-20

E-MAIL: consul@slovenia.org.ua

WEB: kiev.embassy.si

SPANIA

AMBASADA SPANIEI LA BUCUREŞTI

SECŢIA CONSULARĂ

ADRESA:str. Tirana 1, RO-71274 Bucureşti, România

WORK TEL: (+40 21) 231-08-77

FAX: (+40 21) 231-02-74

E-MAIL: emb.bucarest.info@maec.es

WEB: www.maec.es/subwebs/Embajadas/Bucarest

SUEDIA

AMBASADA SUEDIEI LA BUCUREŞTI

SECŢIA CONSULARĂ

ADRESA:str. Sofia 5 Bucureşti, România

WORK TEL: (+40 21) 406-71-00

FAX: (+40 21) 406-71-24

E-MAIL: ambassaden.bukarest@foreign.ministry.se

WEB: www.swedenabroad.com