Negocierea unui nou acord

„Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora”  pe de altă parte a fost semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia.

Acordul de Asociere RM-UE stabileşte un nou cadrul juridic pentru avansarea relaţiilor dintre RM şi UE spre o treaptă calitativ superioară, cea a asocierii politice şi integrării economice cu UE. Astfel, Acordul de Asociere (AA) se fundamentează pe o abordare inovativă și ambițioasă, incluzînd crearea unei Zone de Liber Schimb Complex şi Cuprinzător – DCFTA.

AA conține prevederi cu caracter obligatoriu, norme regulatorii și aranjamente de cooperare mai extinse, în toate sectoarele de interes. O atenție sporită se acordă plicării prevederilor AA, inclusiv prin stipularea termenelor clare şi stabilirea unui cadru instituțional și administrativ adecvat, creând astfel premisele necesare pentru o implementare eficientă.

Conform prevederilor articolului 456 din Acordul de Asociere, începând cu 1 iulie 2016, acesta abrogă şi înlocuieşte în totalitate Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994, intrat în vigoare la 1 iulie 1998. Trimiterile la Acordul de parteneriat și cooperare, care figurează în toate celelalte acorduri între părțile la Acordul de Asociere, se interpretează ca trimiteri la Acordul de Asociere.

La fel, începând cu 1 iulie 2016, Acordul de Asociere înlocuiește Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, semnat la 26 iunie 2012 la Bruxelles, intrat în vigoare la 1 aprilie 2013.

Cu referire la aplicarea teritorială a Acordului de Asociere, urmare Deciziei nr. 1/2015 din 18 decembrie 2015 a Consiliului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, Titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din Acordul de Asociere, se aplică întregului teritoriu al Republicii Moldova. Conform aceleeaşi Decizii, Titlul VII (Dispoziții instituționale, generale și finale) se aplică întregului teritoriu al RM în măsura în care este aplicat în legătură cu titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din Acord.

Negocierea Acordului

Dialogul cu UE privind viitorul cadrul juridic care urma să substituie Acordul de Parteneriat și Cooperare semnat în 1994 au fost inițiate în anul 2008.

Mandatul Republicii Moldova pentru negocierea cu UE a viitorului Acord de Asociere a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 680 din 13 noiembrie 2009. În baza respectării tuturor procedurilor prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv consultarea Comisiei pentru politică externă a Parlamentului RM, prin Decretul Preşedintelui interimar al RM nr. 67 din 17.11.2009 au fost iniţiate negocierile asupra proiectului Acordului dintre RM şi Comunităţile Europene.

Negocierile privind Acordul de Asociere au fost lansate la 12 ianuarie 2010, fiind încheiate provizoriu după 15 runde plenare de negocieri în iunie 2013, iar cele privind Zona de Liber Schimb Complex şi Cuprinzător între RM şi UE, ca parte a Acordului de Asociere, au fost iniţiate în ianuarie 2012 şi finalizate provizoriu după 7 runde de negocieri, în iulie 2013.

Parafarea Acordului în cadrul Summit-ului de la Vilnius a Parteneriatului Estic, desfășurat în perioada 28-29 noiembrie 2013, a marcat formal faptul încheierii negocierilor asupra textului Acordului. Parafarea a fost urmată de procedura tehnică de verificare a conformităţii juridice şi traducerea Acordului în toate limbile părţilor, şi mai apoi de aprobarea pentru semnare de către Consiliul UE, care a avut loc pe data de 27 iunie 2014, la Bruxelles.

În rezultatul negocierilor cu partenerii europeni, în Preambulul documentului este recunoscută apartenenţa ţării noastre la spaţiul valoric şi civilizaţional european, precum şi perspectiva progresului în continuă dezvoltare a cooperării dintre RM şi UE având drept finalitate obiectivul integrării europene.

Acordul se bazează pe importanţa pe care părţile o acordă respectării valorilor şi principiilor comune pe care le împărtăşesc, în special democraţia şi statul de drept, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi asigurării unei economii de piaţă funcţionale şi dezvoltării durabile.

Prevederile referitoare la crearea Zonei de Liber Schimb Complex și Cuprinzător între RM şi UE constituie o parte importantă a Acordului de Asociere și presupun nu doar deschiderea reciprocă a pieţelor pentru comerţul cu bunuri şi servicii, dar şi preluarea treptată a standardelor şi normelor europene care reglementează calitatea produselor şi serviciilor respective.

Intrarea în vigoare şi aplicarea

Pentru intrarea în vigoare a Acordului a fost necesară ratificarea acestuia de către toate părţile semnatare (Republica Moldova, Parlamentul European şi cele 28 de state membre ale UE), conform procedurilor interne ale fiecărei entităţi în parte, astfel Acordul intrând în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data depunerii ultimului instrument de ratificare la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Parlamentul Republicii Moldova a ratificat acest Acord prin Legea Nr. 112 din 2 iulie 2014, promulgată prin Decretul Preşedintelui Nr. 1237 din 8 iulie 2014, astfel încheindu-se procedura internă de ratificare a Acordului de Asociere RM – UE. Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere pe 13 noiembrie 2014.

Având în vedere că ratificarea este un proces îndelungat, s-a hotărât aplicarea cu titlu provizoriu, din 1 septembrie 2014, a unor părţi din Acord, conform Deciziei Consiliului UE 2014/492/EU. Odată ce Acordul a fost ratificat de organele legislative a tuturor statelor UE, pe 1 iulie 2016 Acordul de Asociere a început să fie aplicat în măsura deplină.