Legalizarea documentelor

Supralegalizarea
Supralegalizarea reprezintă procedura care se aplică actelor cu elemente de extraneitate, folosite în relaţii cu statele cu care Republica Moldova nu are tratate sau convenţii de asistenţă juridică în materie sau nu sunt semnatare ale Convenţiei nr.12/5 octombrie 1961 a Conferinţei de la Haga şi pentru care nu se aplică „Apostille”.

Documentele întocmite pe teritoriul Republicii Moldova destinate pentru utilizarea lor peste hotarele ţării. Categorii de acte care pot fi supralegalizate la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, pentru statele care nu sunt membre ale Convenţiei de la Haga din octombrie 1961:

a) actele de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, divorţ, deces, schimbare/rectificarea a numelui şi a prenumelui, extrase de pe acte de stare civilă şi avize la acestea), eliberate de oficiile de stare civilă, vizate în prealabil de către Agenţia Servicii Publice;

b) documentele emise de Agenţia Servicii Publice (certificate, adeverinţe, certificate de înregistrare a întreprinderii, etc), cu excepţia actelor de identitate din sistemul naţional de paşapoarte;

c) certificatele de cazier judiciar emise de Ministerul Afacerilor Interne, vizate în prealabil de către Direcţia informaţii şi evidenţe operative din cadrul MAI - str. Iacob Hîncu, 3A;

d) actele de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, vizate în prealabil de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova;

e) actele notariale, hotărîrile judecătoreşti şi alte acte eliberate de autorităţi judiciare, vizate în prealabil de către Ministerul Justiţiei;

f) adeverinţele eliberate de Casa Naţională de Asigurări Sociale ce atestă vechimea în muncă;

g) adeverinţele medicale eliberate de Centrul medical specializat pentru examinarea medicală a emigranţilor şi imigranţilor, de Centrul naţional ştiinţifico-practic de medicină preventivă/Centrul de profilaxie şi combatere SIDA;

h) actele publice eliberate de către autorităţile publice de specialitate din subordinea administraţiei publice centrale;

i) acte eliberate de autorităţile Republicii Moldova pe numele persoanelor fizice şi juridice.

Actele pot fi prezentate, în vederea supralegalizării, personal şi prin mandatar, după cum urmează:

 1. prin procură notarială, întocmită în faţa unui notar din Republica Moldova;
 2. procură întocmită la o misiune diplomatică sau oficiu consular al Republicii Moldova în străinătate;
 3. procură întocmită la un notar public străin, cu condiţia ca aceasta să fie, ulterior, apostilată sau supralegalizată; În cazul persoanelor juridice, societăti comerciale, persoana care se va prezenta pentru supralegalizarea documentelor va trebui să prezinte procura în original din partea firmei.

Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.

Actele necesare în vederea supralegalizării

 1. formularul de cerere de supralegalizare a documentului;
 2. actele care urmează a fi supralegalizate, în original;
 3. actul de identitate a solicitantului;
 4. actul prin care se justifică gradului de rudenie, în cazurile depunerii cererii de către rudele de gradul I şi II;
 5. procura sau alt document ce legalizează împuternicirile reprezentatului, în cazul în care cererea este depusă prin intermediul unei persoane împuternicite;
 6. dovada achitării taxei consulare şi a taxei aferente.

Taxele consulare

Taxele consulare sunt percepute în lei (MDL)

Nr.
d/o

Acte supuse legalizării pe teritoriul Republicii Moldova

legalizarea fiecărui act

1.

Persoane fizice

100 lei (50 lei taxa consulară + 50 lei taxa aferentă )

2.

Persoane juridice

250 lei (200 lei taxa consulară + 50 lei taxa aferentă)

Documentele provenite de la organizaţii, instituţii, ca regulă, se legalizează în copii, certificate de către notarul de stat şi atestate de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. După legalizarea de către Direcţia Afaceri Consulare, documentele se legalizează la oficiul consular al statului pe teritoriul căruia vor fi utilizate. 

Nu pot fi legalizate documentele ce contravin legislaţiei Republicii Moldova sau care sunt întocmite în contradicţie cu instrucţiunile de perfectare a documentelor, precum şi documentele ce nu pot fi supuse scoaterii şi expedierii peste hotare (certificatele de muncă, livretele militare şi legitimaţiile de serviciu).

Documentele întocmite de către autorităţile sau cu participarea autorităţilor statului străin, legalizate în prealabil de către ministerele afacerilor externe sau/şi oficiile consulare ale acestor state, de misiunea diplomatică a Republicii Moldova în statul de reședință, destinate pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova:

Actele necesare în vederea supralegalizării:

 1. formularul de cerere de supralegalizare a documentului;
 2. actele care urmează a fi supralegalizate, în original, legalizat în prealabil de către Ministerul afacerilor externe sau misiunea diplomatică a statului respectiv acreditată în Republica Moldova;
 3. buletinul de identitate, paşaportul sau procura, în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoană împuternicită, legalizată de către ministerul de externe sau misiunea diplomatică a statului respectiv. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor;
 4. dovada achitării taxei consulare şi taxele aferente;

Taxele consulare

Taxele consulare sunt percepute în lei (MDL)

Nr.
d/o

Acte supuse legalizării pe teritoriul Republicii Moldova

legalizarea fiecărui act

1.

Persoane fizice

250 lei (200 lei taxă consulară + 50 lei taxa aferentă)

2.

Persoane juridice

650 lei (600 lei taxă consulară + 50 lei taxa aferentă)

Documentele străine, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul Republicii Moldova fără a fi legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotarele ei, se legalizează în prealabil de către oficiul consular de pe teritoriul Republicii Moldova al acestui stat, apoi de către Direcţia afaceri consulare.

Nu pot fi legalizate documentele ce contravin legislaţiei Republicii Moldova sau care sunt întocmite în contradicţie cu instrucţiunile de perfectare a documentelor, precum şi documentele ce nu pot fi supuse scoaterii şi expedierii peste hotare (certificatele de muncă, livretele militare şi legitimaţiile de serviciu).

Datele de contact:
Direcţia afaceri consulare, MAEIE
Adresa: Alexei Mateevici 80, mun. Chişinău
Telefon: (+373 22) 788722; 0 800-90-990
E-mail: dac@mfa.gov.md
E-mail: call.center@mfa.gov.md

Program de lucru cu publicul
De luni până vineri, inclusiv
orele: 08:30 – 11:30 (depunerea actelor);
          14:00 – 16:00 (eliberarea actelor)

Termenul de examinare a cererilor prezentate este de 2 zile lucrătoare. În cazuri individuale acesta poate fi prelungit până la 5 zile lucrătoare.

Notă:
Misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova aflate peste hotarele ţării supralegalizează actele întocmite de către autorităţile statului de reşedinţă sau cu participarea lor şi destinate pentru utilizare în Republica Moldova, în prealabil legalizate de către Ministerul afacerilor externe sau de alt organ oficial al statului de reşedinţă împuternicit.

Documentele eliberate de misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova destinate pentru utilizare în statul de reşedinţă se legalizează de către misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova, iar apoi de către ministerul afacerilor externe sau altă instituţie oficială împuternicită din statul de reşedinţă.

Dacă legislaţia unui stat recunoaşte actele străine legalizate de către consulii acestui stat, atunci documentele întocmite de către autorităţile Republicii Moldova şi destinate unui stat străin vor fi legalizate de către reprezentanţele diplomatice sau oficiile consulare ale acestui stat de pe teritoriul Republicii Moldova.