Cetăţenia

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova pot sprijini persoanele interesate să dobândească, să renunţe sau să clarifice cetăţenia Republicii Moldova, prin preluarea cererilor adresate Preşedintelui Republicii Moldova şi a documentelor adiţionale şi transmiterea lor la instituţia prezidenţială (pentru redobândirea şi renunţare) sau la Agenţia Servicii Publice (pentru recunoaşterea sau clarificarea apartenenţei la cetăţenia Republicii Moldova).

Serviciile referitoare la cetăţenia Republicii Moldova includ examinarea cererilor privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere, redobândire şi renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova, eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea şi renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova, a adeverinţei privind apartenenţa\neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova.

Dobândirea cetăţeniei prin recunoaştere

Pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere, persoanele interesate care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate, precum şi descendenţii acestora până la gradul II inclusiv, trebuie să prezinte următoarele documente:

 • cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 • copia de pe paşaportul naţional sau de pe documentul de călătorie şi actul ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului, eliberat de autoritatea competentă a statului pe teritoriul căruia acesta îşi are domiciliul;
 • cazierul judiciar din ţara de domiciliere şi din ţara (ţarile) al carei cetaţean este solicitantul. În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, se prezintă consimţământul acestora, autentificat de notar și cazierul judiciar;
 • bonul de plată a taxei consulare în sumă de 10 €;
 • trei fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm;
 • copia certificatului de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei, în cazul în care solicitantul nu s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova, dar este urmaşul persoanelor care s-au născut pe teritoriul ei;
 • copia certificatului de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei, adeverinţă de la locul de domiciliu ce confirmă domicilierea solicitantului, părinţilor sau a buneilor acestuia pe teritoriul Basarabiei, Nordului Bucovinei, ţinutului Herta şi în R.A.S.S.M. până la 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobândească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat;
 • adeverinţă de la organul abilitat ce atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinţilor, sau buneilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobândească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat.

În scopul confirmării informaţiei prezentate, pot fi solicitate şi alte documente: copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotarâri ale instanței de judecată, autentificate în modul stabilit.

Cererea şi documentele adiţionale se depune la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova în circumscripţia consulară a căreia îşi are domiciliul persoana, iar în cazul în care pentru ţara unde solicitantul îşi are domiciliul nu sunt acreditate reprezentanţe diplomatice sau consulare, cererea se depune la orice misiune diplomatic sau oficiul consular al Republicii Moldova în străinătate sau la Direcţia afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Documentele perfectate în alte limbi decât limba de stat a Republicii Moldova sau limba rusă, urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

Termenul de examinare a cererii pentru dobândirea cetăţeniei prin recunoaştere depuse de către persoanele domiciliate în străinătate este de 3 luni. În cazul când examinarea demersurilor necisită o perioadă mai indelungată, termenele pot fi prelungite, dar nu va depăși 6 luni din dată depunerii cererii.

Redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

Pentru redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova persoanele interesate care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate, trebuie să prezinte următoarele documente:

 • cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 • autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
 • adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • adeverinţă privind renunțarea la cetăţenie sau copia hotarârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • copia de pe paşaport sau de pe documentul de călătorie şi actul ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului, eliberat de autoritatea competentă a statului pe teritoriul căreia acesta îşi are domiciliul;
 • patru fotografii de 4,5 x 3,5 cm;
 • cazierul judiciar din ţara de domiciliere şi din ţara (ţarile) al cărei cetăţean este;
 • bonul de plată a taxei consulare în sumă de 10 €;

În scopul confirmării informaţiei prezentate, pot fi solicitate şi alte documente: copiile certificatelor de naştere, de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotarâri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.

În cazul în care numai unul dintre părinţi redobândeste cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţămîntul autentificat de notar al celuilalt părinte.

În cazul redobândirii cetăţeniei împreună cu copiii minori cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, se prezintă consimtamântul acestora, autentificat de notar și cazier judiciar.

Cererea şi documentele adiţionale se depune la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova în circumscripţia consulară a căreia îşi are domiciliul persoana, iar în cazul în care pentru ţara unde solicitantul îşi are domiciliul nu sunt acreditate reprezentanţe diplomatice sau consulare, cererea se depune la orice misiune diplomatic sau oficiul consular al Republicii Moldova în străinătate sau la Direcţia afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Documentele perfectate în alte limbi decât limba de stat a Republicii Moldova, urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial. 

Termenul de examinare a cererii pentru redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova nu poate depăşi un an din ziua în care au fost depuse toate documentele necesare redobândirii.

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

Pentru renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova persoanele interesate care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate, trebuie să prezinte următoarele documente:

 • cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 • autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii.
 • adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • adeverinţă privind deţinerea sau dobândirea cetăţeniei unui alt stat ori garanţia dobândirii unei alte cetăţenii;
 • patru fotografii 4,5x3,5 cm;
 • bonul de plată a taxei consulare în sumă de 300 €.

În scopul confirmării informaţiei prezentate, pot fi solicitate şi alte documente: copiile actelor de identitate, copiile certificatelor de naştere, de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorş, de deces; hotarări ale instantei de judecată, autentificate în modul stabilit.

În cazul în care ambii părinţi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi unul dintre ei renunţă la cetăţenie împreună cu copilul minor, se prezintă consimţământul autentificat de notar al celuilalt părinte.

În cazul renunţării la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copiii minori cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, se prezintă consimțământul acestora, autentificat de notar.

Cererea şi documentele adiţionale se depune la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova în circumscripţia consulară a căreia îşi are domiciliul persoana, iar în cazul în care pentru ţara unde solicitantul îşi are domiciliul nu sunt acreditate reprezentanţe diplomatice sau consulare, cererea se depune la orice misiune diplomatic sau oficiul consular al Republicii Moldova în străinătate. Documentele perfectate în alte limbi decât limba de stat a Republicii Moldova sau limba rusă, urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

Termenul de examinare a cererii de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova nu poate depăşi un an din ziua în care au fost depuse toate documentele necesare renunţării.