Diplomație economică

Acest compartiment este destinat informării cu privire la acțiunile întreprinse de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova de peste hotare, în domeniul diplomației economice. Aici vor fi expuse principalele acțiuni în vederea promovării intereselor naționale economice a Republicii Moldova, prin atragerea investițiilor străine, promovarea exporturilor și a turismului moldovenesc.

1 iulie 2022, Chișinău - Diplomația economică - prioritară pe agenda noastră. Câteva din activitățile și rezultatele concrete ale Ministerului și Misiunilor Diplomatice pe parcursul lunii iunie 2022:
 
 • La începutul lunii iunie, în cadrul unei acțiuni de promovare a țării premergătoare vizitei în Qatar a prim-ministrei Natalia Gavrilița, la Doha, a fost organizat evenimentul virtual de prezentare a oportunităților investiționale ale țării noastre.
Detalii: https://bit.ly/3ywmNuR
 
 • În cadrul vizitei din Qatar a delegației conduse de prim-ministra Natalia Gavrilița au fost semnate două acorduri bilaterale cu impact pe fortificarea relațiilor noastre economice, unul cu privire la abolirea vizelor de scurtă ședere, care va impulsiona inclusiv turismul, iar altul, referitor la cooperarea economică în domeniul agriculturii.

Tot cu această ocazie a avut loc inițierea discuțiilor privind lansarea unei curse aeriene directe spre Doha care va conecta Chișinăul la circuitul de transport din Orientul Mijlociu.

Detalii: https://bit.ly/3a125Kj  

 • În Polonia, la Skarszewy (Voievodatul Pomerania), a avut loc prezentarea potențialului investițional al țării noastre. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale și peste 15 companii importante din regiune, reprezentând diverse sectoare ale economiei.

Detalii: https://bit.ly/3OzIeR8

 • În cadrul vizitei șefului diplomației moldovene Nicu Popescu la Paris au avut loc întrevederi cu reprezentanții mediului de afaceri francez interesați de a realiza proiecte investiționale în țara noastră: compania Qair în domeniul energiei regenerabile, compania Alstom, cu ajutorul căreia va fi renovată alea ferată Chișinău - Ungheni, și compania Airbus.
 • Pe data de 16 iunie, în cadrul vizitei la Chișinău a președintelui Republicii Franceze Emmanuel Macron, am semnat Convenția pentru evitarea dublei impuneri, care va permite impulsionarea relaţiilor economice și atragerea de noi investiții. 
 • Cu susținerea ambasadei de la Ankara, în perioada 16 – 19 iunie a avut loc vizita unui grup de oameni de afaceri din orașul Mersin care au participat la un forum al oamenilor de afaceri, fiind însoțiți de primarul orașului Mersin și Președintele Camerei de Comerț și Industrie din provincia Mersin.

Detalii: https://bit.ly/3I60Rtv

 • Pe 18 iunie, ambasada țării noastre la Beijing a participat la un eveniment de promovare a vinurilor moldovene organizat în cooperare cu reprezentanții companiei importatoare „Lanci Shanghai Industrial” și Întreprinderea de Stat „Mileștii Mici”.

Video de promovare a devenit viral pe rețelele sociale din China.

Detalii: https://bit.ly/3by2ELP

 • În Japonia, pe 21 iunie, la inițiativa ambasadei noastre la Tokio, a fost organizată reuniunea importatorilor de vinuri moldovenești din Japonia în vederea fondării unei Asociații a cărei misiune va fi promovarea industriei vitivinicole naționale în Țara Soarelui Răsare.
 • Ambasada țării noastre în Statul Israel, pe data de 22 iunie a organizat prezentare a potențialului turistic pentru circa 40 de agenții turistice din Israel, în cooperare cu Asociația Israeliană a Agențiilor de Turism, fiind discutată inclusiv și inițiativa de creare a unei rute turistice bazate pe moștenirea culturală evreiască.
 • Pe 29 iunie, ambasada țării noastre în Emiratele Arabe Unite a negociat cu un investitor emirian acordarea a 5 burse de studii destinate studenților din Moldova pentru specializarea în domeniul zootehniei, veterinariei, agronomiei ș.a.

21 septembrie 2021, Chișinău - Republica Moldova a găzduit prima sesiune a Comisiei mixte Republica Moldova-Turcia pentru cooperare în domeniul turismului. Republica Moldova a fost reprezentată de către dl Sergiu Prodan, ministrul culturii, iar delegația turcă a fost condusă de către dl Nadir Alpaslan, viceministru din cadrul ministerului Culturii și Turismului din Republica Turcia.

Comisia în cauză prezintă, pentru părți, o platformă de comunicare privind stabilirea priorităților  în vederea cooperării bilaterale în domeniul turismului. În cadrul ședinței au fost abordate subiecte ce țin de cooperarea în domeniul de afaceri și atragerea investițiilor în infrastructura turistică, dezvoltarea produselor turistice (inclusiv produse comune), dezvoltarea capacității resurselor umane în domeniul turismului, precum și cooperarea în ceea ce ține de organizarea evenimentelor destinate atragerii turiștilor.

Evenimentul în cauză a constituit un bun prilej pentru Republica Moldova de a prezenta potențialul investițional în domeniul HORECA, oferta turistică națională, dar și produsul turistic adaptat pentru piața Turciei. Republica Turcia dispune de o expertiză profesionistă și experiență vastă în domeniul turismului, astfel cooperarea în cauză constituie o oportunitate pentru Republica Moldova.

Evenimentul în cauză a fost realizat prin efortul conjugat al ambasadei Republicii Moldova în Republica Turcia, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Agenția de Investiții, Ministerul Economiei și Ministerului Culturii și se înscrie în acțiunile generale de realizare a obiectivelor diplomației economice.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diplomaţia economică constituie una din componentele principale ale politicii externe a Republicii Moldova şi are scopul de a apăra şi promova interesele economice naţionale peste hotarele ţării, astfel contribuind la asigurarea creşterii economice şi prosperării Republicii Moldova.

În contextul globalizării şi a dinamicii accelerate a proceselor internaţionale, prioritatea de bază a Diplomaţiei Economice a Republicii Moldova este sprijinul dezvoltării economice a statului, prin prisma integrării economiei ţării în sistemul internaţional de relaţii economice, atragerii investițiilor și promovării exporturilor.

Tradiţional, rolul decisiv în realizarea obiectivelor diplomaţiei economice îi revine Ministerului Afacerilor Externe şi Misiunilor Diplomatice. Obiectivele diplomaţiei economice sunt elaborate luând în considerare prevederile actelor normative ale Republicii Moldova precum şi practici internaţionale, între care Programele de guvernare, Strategia de promovare a exportului şi atragerii investițiilor, Acordul de Asociere RM-UE, alte hotărâri, dispoziţii şi indicaţii. Obiectivele sunt:

 • Promovarea intereselor economice ale Republicii Moldova peste hotare;
 • Atragerea investiţiilor străine şi a noilor tehnologii în economia naţională;
 • Promovarea imaginii economice favorabile ţării;
 • Atragerea asistenţei economice externe;
 • Dezvoltarea colaborării cu organizaţiile economice internaţionale.
 • Optimizarea colaborării MAEIE pe linie economica cu instituţiile guvernamentale naţionale, în vederea implementării cu succes a obiectivelor Diplomaţiei Economice. Aici sunt incluse acțiuni precum ar fi:
 • Consolidarea continuă a capacităților instituționale MAEIE şi a Misiunilor Diplomatice pe linie economică, în baza principiilor profesionalismului, transparenţei şi aprecierii pe merit;
 • Extinderea prezenței birourilor (secţiilor) comercial-economice în cadrul Misiunilor Diplomatice ale Republicii Moldova;
 • Implicarea activă în promovarea Diplomaţiei Economice a Consulilor Onorifici ai Republicii Moldova peste hotare;
 • Optimizarea acţiunii economice externe prin prisma creării tuturor mecanismelor şi instrumentelor necesare promovării economiei ţării noastre peste hotare.

Luând în considerare obiectivul național strategic de fortificare a diplomației economice, urmare efectuării reformei instituţionale în anul 2017, în cadrul MAEIE a fost creat Serviciul Diplomație Economică. De asemenea, a fost instituit un mecanism eficient de colaborare interministerială pe linia diplomației economice. În noiembrie 2016 a fost lansată reţeaua operativă pentru suport informaţional în domeniul diplomaţiei economice pentru misiunile diplomatice şi oficiile consulare, care include în calitate de membri reprezentanţii principalelor autorităţi şi instituţii naţionale responsabile de activitatea comercială externă a Republicii Moldova (Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, MIEPO, Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova etc).

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la adresa electronică sde@mfa.gov.md.

Prioritățile Diplomației Economice

Promovarea intereselor economice ale Republicii Moldova peste hotare.

Politica statului în domeniul relaţiilor economice externe, având drept scop integrarea continuă a ţării în economia mondială şi asigurarea susţinerii creşterii economice, se va axa în mod prioritar pe dezvoltarea următoarelor direcţii prioritare:

- Promovarea comerțului exterior, prioritate avînd promovarea exporturilor;

- Atragerea investițiilor și a noilor tehnologii în economia națională; 

- Atragerea asistenței economice externe;

- Promovarea imaginii economice și ivestiționale favorabile a țării.

·    Scopul principal constă în promovarea mărfurilor şi serviciilor autohtone pe pieţele străine de o manieră orientată spre reducerea deficitului balanţei comerciale şi respectiv, echilibrarea schimburilor comerciale externe. Pentru atingerea scopurilor menţionate, activităţile principale în domeniu vor fi orientate spre:

• consolidarea şi aprofundarea cadrului juridic al relaţiilor comercial-economice cu ţările străine, între care Acordurile Interguvernamentale de cooperare economică, Acordurile privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale pe venit şi capital, etc; 
• promovarea produselor sectoarelor cu potenţial de export ridicat din ţară, identificarea pieţelor strategice de export şi facilitarea accesului produselor naţionale pe aceste pieţe; 
• facilitarea și acordarea asistenței pentru participarea partenerilor străini la târgurile şi expoziţiile din ţară, precum şi participarea agenţilor economici naţionali la astfel de manifestări pe plan internaţional; 
• organizarea vizitelor oamenilor de afaceri, asigurarea informaţională a agenţilor economici; 
• extinderea şi beneficierea de facilităţile oferite în cadrul aranjamentelor juridice cu UE, Elveţia, Japonia, Canada şi SUA, precum şi în cadrul OMC.

 

Atragerea investiţiilor străine şi a noilor tehnologii în economia naţională. 

Atragerea investiţiilor străine şi a noilor tehnologii avansate contribuie la crearea de noi sectoare productive profitabile pentru Republica Moldova. O majorare simţitoare a investiţiilor externe va permite restabilirea factorilor de bază ai creşterii economice prin înnoirea cardinală a fondurilor fixe şi implementarea tehnologiilor avansate, crearea masivă a noilor locuri de muncă, revitalizarea ştiinţei, creşterea nivelului educaţiei şi ştiinţei etc, contribuind astfel la menţinerea şi accelerarea ritmului de creştere economică.

Obiectivul prioritar al Diplomaţiei Economice în domeniul investiţiilor este contribuirea la creşterea semnificativă a volumului investiţiilor străine şi menţinerea acestora la un nivel înalt. Realizarea scopului menţionat cuprinde următoarele elemente:

• contribuirea la crearea cadrului normativ şi instituţional necesar activităţilor investiţionale, în corespundere cu principiile şi normele dreptului internaţional; 
• negocierea şi încheierea cu ţările străine a acordurilor bilaterale privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor;
• crearea unui sistem de stocare a proiectelor investiţionale din Republica Moldova şi  promovarea proiectelor de investiţii moldoveneşti din sectorul public şi privat peste hotare; 
• promovarea unei imagini atractive a Republicii Moldova ca destinaţie a fluxurilor investiţionale la nivel de ţară, regiune, ramură economică şi informarea investitorilor privind oportunităţile investiţionale în cadrul acestora; 
• acordarea serviciilor informative pentru investitorii străini;
• organizarea participării ţării la programele internaţionale care conţin componente referitoare la investiţiile străine;
 • contribuirea la implementarea în ţară a unui mecanism de monitorizare a fluxurilor de investiţii străine conform practicilor internaţionale; 
• acordarea suportului necesar creării de către agenţii economici naţionali a unor parteneriate cu companiile străine pentru atragerea investiţiilor directe în vederea perfecţionării tehnologiilor şi aptitudinilor profesionale;

 

Promovarea imaginii economice favorabile ţării

Una din principalele componente ale Diplomaţiei Economice o constituie promovarea unei imagini economice favorabile a Republicii Moldova care joacă un rol indispensabil în obţinerea performanţelor economice externe. Se poate afirma că există o corelaţie directă între nivelul promovării imaginii ţării şi volumul comerţului exterior, precum şi volumul investiţiilor atrase. Anume promovarea activă a unei imagini favorabile ţării va duce la obţinerea unor rezultate politico-economice calitative şi cantitative scontate precum:

• asigurarea credibilităţii Republicii Moldova ca stat în care investiţiile sunt garantate de riscuri şi pot fi plasate în activităţi economice profitabile şi durabile; 
• asigurarea atractivităţii Republicii Moldovei drept destinaţie pentru fluxurile investiţionale la nivel de ţară, regiune, ramură economică şi informarea investitorilor privind oportunităţile investiţionale în cadrul acestora; 
• promovarea imaginii Republicii Moldova de ţară producătoare de mărfuri calitative şi cu potenţial turistic sporit. Reieşind din situaţia politico-economică actuală, se vor întreprinde măsuri concrete în vederea informării active şi continue, pe plan internaţional, asupra entităţii Republicii Moldova într-o manieră favorabilă ţării, cum ar fi:
• implementarea diverselor măsuri promoţionale; 
• organizarea Misiunilor oamenilor de afaceri; 
• organizarea în străinătate a zilelor țării și organizarea prezentărilor tematice; 
• reflectarea imaginii ţării în cadrul surselor media de peste hotare; 
• distribuirea materialelor publicitare despre economia ţării prin intermediul Misiunilor Diplomatice, instituţiilor de profil şi comunităţii de afaceri din ţările străine.

 

Atragerea asistenţei economice externe

Un obiectiv important al Diplomaţiei Economice îl constituie identificarea, negocierea şi atragerea asistenţei financiare externe pentru finanţarea realizării priorităţilor dezvoltării economiei naţionale a ţării. O atenţie deosebită va fi acordată atragerii asistenţei financiare externe nerambursabile sub formă de ajutoare, grant-uri, precum şi implementarea unor programe specifice de asistenţă tehnică.
Totodată, se va examina posibilitatea obţinerii în străinătate a unor credite guvernamentale şi comerciale în condiţii avantajoase, destinate retehnologizării, restructurării şi dezvoltării industriei, diversificării producţiei, revigorării complexului productiv naţional, etc. O atenţie sporită se va atrage asupra asigurării participării ţării la diverse programe de asistenţă (TACIS, PHARE, USAID, SIDA etc.) cu beneficierea ulterioară de asistenţă tehnică din partea donatorilor străini.

 

Dezvoltarea colaborării cu organizaţiile economice internaţionale

Eficientizarea diplomaţiei comerciale pe plan multilateral are drept scop aprofundarea relaţiilor între Republica Moldova şi organismele economice internaţionale în vederea influenţării şi promovării intereselor naţionale cu o mai mare eficacitate. Valorificarea deplină a oportunităţilor oferite Republicii Moldova în calitatea sa de membru al organizaţiilor de talie mondială, europeană şi regională va rămâne o prioritate a Diplomaţiei Economice pe plan multilateral. Astfel, obiectivele diplomaţiei economice pe plan multilateral vor viza:


• promovarea intereselor economice naţionale în cadrul Organizaţiilor economice internaţionale şi regionale, precum: Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Organizaţia Mondială a Comerţului, Organizaţia Economică pentru Cooperare şi Dezvoltare, Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Organizaţia Mondială a Vămilor, etc.;
• valorificarea deplină a participării Republicii Moldova în cadrul organizaţiilor economice internaţionale, europene şi regionale prin formularea de propuneri referitor la sporirea eficienţei de participare; 
• monitorizarea angajamentelor financiare ale Republicii Moldova faţă de toate organismele internaţionale la care ţara noastră este parte; 
• optimizarea participării delegaţiilor Republicii Moldova la Forumurile Economice şi Investiţionale Internaţionale; 
• încurajarea cooperării transfrontaliere, prin prisma acordării suportului necesar realizării unor proiecte comune cu alte ţări.

 
Optimizarea colaborării MAEIE pe linie economica cu instituţiile guvernamentale naţionale

Realizarea cu succes a obiectivelor Diplomaţiei Economice depinde în mare măsură de nivelul de interacţiune dintre MAEIE şi instituţiile de profil din ţară. În acest sens, MAEIE pledează continuu pentru o colaborare strânsă cu Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Ministerul Finanţelor, Camera de Comerţ şi Industrie şi Organizația pentru Promovarea Exportului şi Atragerea Investiţiilor prin prisma următoarelor acţiuni:

• implementarea eficientă a Ordinului comun nr.  144–b–12 din 20 februarie 2017 cu privire la realizarea priorităţilor diplomaţiei economice, optimizarea şi eficientizarea activităţii birourilor (secţiilor) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, precum şi interacţiunea acestora cu autorităţile publice;
• instituirea unui sistem de colaborare eficientă în cadrul Grupului de Lucru comun MAEIE-MEI-MIEPO;
• cooperarea cu instituţiile guvernamentale în vederea elaborării propunerilor privind politica Republicii Moldova în domeniul colaborării comercial-economice, în conformitate cu Programul de guvernare şi angajamentele internaţionale asumate în plan multilateral şi bilateral;
• coordonarea activităţii instituţiilor guvernamentale de resort din Republica Moldova în vederea elaborării şi prezentării proiectelor de investiţii, organizării misiunilor comerciale şi expoziţiilor de produse moldoveneşti, facilitării şi stabilirii contactelor de afaceri cu partenerii străini; 
• definitivarea, în comun, a poziţiilor Republicii Moldova în cadrul organizaţiilor economice; 
• asistarea instituțiilor Republicii Moldova în domeniul dezvoltării relaţiilor economice externe, prin elaborarea de avize, demersuri politico-diplomatice, transmiterea de instrucţiuni sau solicitarea informaţiilor necesare de la Misiunile Diplomatice respective; 
• coordonarea participării delegaţiilor Republicii Moldova la Forurile economice internaţionale, seminarele şi simpozioanele de profil economic şi investiţional; 
• monitorizarea şi coordonarea activităţii organizaţiilor, care întreprind activităţi de promovare a exporturilor de mărfuri şi servicii, atragerea investiţiilor străine, formarea imaginii ţării, precum: Camera de Comerţ şi Industrie, Organizaţia pentru Promovarea exportului şi atragerea investiţiilor din Republica Moldova, Misiunile oamenilor de afaceri peste hotare, uniunile şi asociaţiile de producători naţionali, etc.

 

Implementarea obiectivelor diplomaţiei economice de MAEIE şi Misiunile Diplomatice

Obiectivele Diplomaţiei Economice sunt promovate de către Serviciul Diplomație Economică a MAEIE şi Misiunile Diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare. Sarcina de bază a SDE este realizarea demersurilor politicii externe de promovare a obiectivelor economice ale țării noastre și asigurarea unui cadru eficient de cooperare instituţională în domeniul respectiv cu misiunile diplomatice și oficiile consulare (MDOC). De asemenea, reprezentanții Serviciului sunt membri ai grupului de lucru comun al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Ministerului Economiei și Infrastructurii pe dimensiunea diplomației economice.
Rolul practic în promovarea Diplomaţiei Economice revine Misiunilor Diplomatice, care au drept atribuţii:


1. Promovarea cooperării economice şi a exporturilor. Promovarea dialogului economic cu instituţiile de stat şi cu cele private peste hotare cu scopul sensibilizării acestora în luarea deciziilor economice şi comerciale vizavi de RM; Identificarea căilor și mecanismelor de promovare eficientă a relaţiilor economice bilaterale și multilaterale.

2. Susţinerea instituirii colaborării comercial-economice, prin oferirea suportului necesar în crearea, în ţara de reşedinţă şi în statele de acreditare prin cumul, a Asociaţiilor bilaterale, Caselor de comerţ, etc.

3. Facilitarea extinderii cadrului juridic bilateral în domeniul comercial-economic, prin identificarea oportunităţilor negocierii unor acorduri preferenţiale în interesul RM.

4. Iniţierea şi participarea la negocierea acordurilor la nivel guvernamental.

5. Elaborarea unei analize a potenţialului economic a ţării de reşedinţă cu scopul determinării strategiei şi tacticii de acţiune pe linie economică.

6. Elaborarea unui calendar/plan de acţiuni în scopul promovării intereselor economice.

7. Organizarea şi participarea la Şedinţele Comisiilor Mixte, a altor organisme bilaterale pe linie economică.

8. Oferirea suportului informaţional în ţara de reşedinţă şi de acreditare prin cumul cu privire la mersul reformelor economice din RM, optimizarea cadrului legislativ în domeniu, prezentarea climatului investiţional, promovarea proiectelor de investiţii, tenderelor şi licitaţiilor publice care au loc în Republica Moldova.

9. Informarea agenţilor economici şi instituţiilor cointeresate din ţările de acreditare despre evenimentele cu caracter economic preconizate în Republica Moldova (expoziţii specializate, târguri, seminare, conferinţe).

10. Studierea experienţei ţărilor străine în promovarea dimensiunii economice.

11. Elaborarea informaţiilor cu caracter economic de interes pentru comunitatea oamenilor de afaceri din Republica Moldova, între care sinteze şi analize cu privire la economia ţării de reşedinţă şi a statelor de acreditare prin cumul, evoluţiile fiscale, macroeconomice, etc.

12. Susţinerea business-ului moldovenesc peste hotarele ţării prin intermediul apărării intereselor sale pe pieţele externe, conformării standardelor de competitivitate.

13. Acordarea sprijinului în stabilirea relaţiilor de parteneriat între companiile de stat şi agenţii economici din Republica Moldova şi mediul de afaceri din ţara de reşedinţă şi din statele de acreditare prin cumul

14. Organizarea şi participarea la acţiuni promoţionale destinate promovării produselor autohtone pe pieţele străine, între care „Moldova Prezintă”, „Fabricat în Moldova”, Misiunile oamenilor de afaceri, etc. Elaborarea propunerilor cu privire la oportunităţile de organizare a evenimentelor economice specializate.

15. Participarea la evenimentele pe linie economică, expoziţii, conferinţe, târguri, seminare, organizate de către instituţiile de profil şi mediul de afaceri din ţara de reşedinţă cu informarea ulterioară a MAEIE şi mediului de afaceri autohton.

16. Concentrarea eforturilor în vederea susţinerii şi majorării exporturilor de mărfuri şi servicii pe pieţe noi.

17. Obţinerea şi sistematizarea informaţiei privind pieţele potenţiale de desfacere şi transferarea ei operativă în cercurile oamenilor de afaceri.

18. Promovarea principiilor şi acordurilor de reducere a barierelor tarifare şi netarifare în comerţ, a barierelor în procesul de investire în conformitate cu normele şi principiile Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

19. Diseminarea de informaţii cu caracter comercial-economic de interes pentru comunitatea de afaceri din ţara de reşedinţă şi din statele de acreditare prin cumul.

20. Atragerea investiţiilor străine în Republica Moldova, prin: Informarea comunităţii de afaceri din ţările de acreditare despre climatul de afaceri şi investiţii din RM, precum şi despre domeniile principale ale economiei moldoveneşti unde se necesită investiţii.

21. Promovarea în ţările de acreditare a proiectelor investiţionale din Republica Moldova elaborate de către instituţiile de profil din ţară.

Activitatea reprezentanţilor comercial-economici din cadrul Misiunilor Diplomatice este reflectată în rapoartele trimestriale precum şi la solicitarea conducerii MAEIE.

 

Consolidarea continuă a capacităților instituționale MAEIE şi a Misiunilor Diplomatice pe linie economică  

Urmare semnării în luna iulie 2017 a Memorandumului MAEIE-MEI-MIEPO, a fost instituită practica organizării cursurilor şi programelor anuale de instruire la Chişinău în domeniul diplomaţiei economice pentru reprezentanţii corpului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare. Semnarea documentului se înscrie în acțiunile stabilite în Ordinul comun nr.  144–b–12 din 20 februarie 2017, cu privire la realizarea priorităţilor diplomaţiei economice, optimizarea şi eficientizarea activităţii birourilor (secţiilor) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, precum şi interacţiunea acestora cu autorităţile publice.

Extinderea prezenței birourilor (secţiilor) comercial-economice în cadrul Misiunilor Diplomatice ale Republicii Moldova

Luând în considerare obiectivul național strategic de fortificare a diplomației economice, Guvernul Republicii Moldova depune eforturi în sprijinirea misiunilor diplomatice moldovenești,și în extinderea prezenței a birourilor (secțiilor) comercial-economice, pentru a spori eficiența activității acestora în domeniul promovării imaginii țării, exporturilor și investițiilor. În prezent, au fost instituite Birouri Comercial Economice în: România,Ucraina, Federaţia Rusă, Belarus, China, Elveţia, Belgia, Germania, Polonia, Italia – fiind planificate deschiderea altor Birouri de în țările de interes strategic pentru exportatorii autohtoni.

Diplomația Economică în acțiune