Emigrare autorizată

Cetăţenii Republicii Moldova, care au domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, depun cererea privind autorizarea emigrării la subdiviziunile Agenţiei Servicii Publice din raza de competenţă teritorială a căreia solicitantul are înregistrare la domiciliu şi/sau la reşedinţă, iar în străinătate - la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Pentru aprobarea emigrării autorizate în străinătate, cetăţenii Republicii Moldova urmează să prezinte la misiunea diplomatică sau oficiul  consular al Republicii Moldova următoarele acte:

 • actul de identitate de uz intern;
 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
 • documentele de stare civilă, după caz, (certificatul de naştere, certificatul de căsătorie şi/sau divorţ, certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, certificatele de naştere ale copiilor minori, certificatul de deces al soţului sau soţiei, avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, extrasul de pe actul de căsătorie).
 • documentul ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din această evidenţă;
 • carnetul de pensionar;
 • declaraţia părinţilor solicitantului care rămân cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, depusă în scris în faţa funcţionarului consular din cadrul misiunii diplomatice/ oficiului  consular sau autentificată notarial, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de părinţi. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii, din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestora pentru emigrarea solicitantului;
 • declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului, care rămâne cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova împreună cu acesta, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de minor. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestui părinte pentru emigrarea solicitantului;
 • declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului, din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;
 • declaraţia autentificată notarial a minorului cu vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul dintre părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv;
 • declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate de un alt reprezentant legal, stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz, se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal, la care se stabileşte minorul, acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decât părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare;
 • certificatul de la inspectoratul fiscal privind lipsa datoriilor faţă de bugetul statului;
 • dovada achitării taxelor consulare şi tarifelor stabilite pentru serviciul prestat;
 • două fotografii color 35x45 mm, en-face, realizate pe fundal alb.

În cazul în care părinţii solicitantului sunt domiciliaţi în străinătate se prezintă documente confirmative. Dacă solicitantul nu are posibilitatea să prezinte dovezi despre absenţa domiciliului părinţilor pe teritoriul Republicii Moldova depune, în scris, o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. În declaraţie, solicitantul indică datele cu caracter personal complete ale părinţilor (numele, prenumele, prenumele tatălui, ziua, luna, anul şi locul naşterii). În cazul în care părinţii solicitantului sunt decedaţi, se prezintă certificatul de deces.

În cazul persoanelor care solicită autorizarea emigrării, actului de identitate de uz intern, documentele ce atestă evidenţa militată şi/sau carnetul de pensionar, precum şi declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, se anexează la cerere şi se transmit Agenţiei Servicii Publice.

Toate originalele actelor de stare civilă eliberate de către autorităţile competente străine urmează a fi legalizate şi, respectiv, traduse, confirmate şi transcrise  de către misiunea diplomatică a Republicii Moldova.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt în măsură să ofere informaţii suplimentare, în funcţie de practica locală.