A A A

Institutul Diplomatic

Prezentare generală

La propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a fost creat, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova din 11 iulie 2018, Institutul Diplomatic, instituție publică cu personalitate juridică ce activează în cadrul Ministerului, având la bază Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Diplomatic aprobat la 24 octombrie 2018. 

Institutul este un centru de excelență pentru pregătirea cadrelor diplomatice în cariera profesională. Necesitatea înființării acestui institut este dictată atât de evoluțiile geopolitice din lume, cât și din regiune dar și din perspectiva promovării de către autoritățile Republicii Moldova a unei politici externe pro-active în diferite regiuni și organizații internaționale. Pentru a răspunde necesităţilor de formare profesională, Institutul Diplomatic se axează pe metode interactive şi practice de instruire, având în calitate de formatori diplomaţi din cadrul MAEIE şi din străinătate, profesori universitari şi experţi înalt calificaţi, oferind beneficiul unei game largi de opinii şi abordări. Principalele domenii de instruire cuprind, printre altele, relațiile internaționale și diplomația, știința politică, dreptul internațional, practica negocierilor diplomatice, etichetă şi protocol, problemele de securitate, corespondenţa diplomatică şi consulară și nu în ultimul rând integrarea europeană.

Institutul Diplomatic este condus de către un Director numit în funcție prin ordinul Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene,  fiind organul reprezentativ de conducere al instituției, cu competențe specifice în privința gestionării activităților de formare profesională și de management al Institutului. Pentru definirea și îmbunătățirea continuă a strategiilor de activitate și de dezvoltare a Institutului, în conformitate cu obiectivele stabilite de legislația în vigoare, în cadrul Institutului este instituit Consiliul Diplomatic, în calitate de organ colegial consultativ al Institutului. Consiliului Diplomatic este constituit din 9 membri, care sunt numiți de către Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru un mandat de 5 ani. Consiliul Diplomatic este convocat în ședințele ordinare o dată pe an, convocate și prezidate de către Directorul Institutului.

Structura organizatorică a Institutului Diplomatic cuprinde următoarele subdiviziuni:

-        Serviciul formare profesională;

-        Serviciul furnizare expertiză;

-        Consiliul diplomatic –  organ colegial consultativ.

 

Misiune și Viziune

Misiunea de bază a Institutului Diplomatic este de a asigura cu cadre de o înaltă pregătire atât serviciul diplomatic, cât şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, care vor promova la un nivel profesionist interesele naționale ale Republicii Moldova. Institutul prevede dezvoltarea bunelor practici diplomatice menite să asigure instruirea diplomaților de carieră din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Abordarea noastră unică constă  în perfecționarea și instruirea personalului diplomatic bazat pe programe de formare continuă cu metode și tehnici  de instruire specifice domeniului de activitate,  care corespund celor mai înalte standarde și competențe academice la nivel național și internațional. De asemenea, Institutul Diplomatic contribuie activ la elaborarea de expertize, analize, cercetări, studii din domeniul politicii externe și a relațiilor internaționale. Activitatea noastră ca centru de excelență în sfera pregătirii și perfecționării cadrelor diplomatice, este completată de cercetări de primă importanță, de formatori și experți din țară și din străinătate a căror misiune este de a dezvolta schimbul de experiență între generațiile de diplomați.

Obiectivul principal al Institutului Diplomatic este de a obţine cea mai înaltă calitate a procesului de formare profesională, adoptând standarde și competențe internaţionale, prin manifestarea preocupărilor continue pentru asigurarea calităţii, colaborare internațională interdisciplinară şi excelenţa activităţii formatorilor și experților. Institutul își planifică procesul de instruire și perfecționare a cadrelor diplomatice ținând cont de necesitățile serviciului diplomatic moldovenesc. Pentru mai buna aplicare a procesului de formare continuă, Institutul Diplomatic face publice obiectivele şi strategiile sale, în așa fel în cât comunitatea experților, formatorilor și audienților să fie încurajaţi să contribuie cu propriile lor idei şi iniţiative, promovând un climat etic de încredere şi de comunicare la toate nivelele.