Clubul consular

Ce este Clubul consular

O formă eficientă de colaborare în domeniul consular între autorităţile responsabile de promovarea politicii externe şi misiunile diplomatice / consulare acreditate în statul de reşedinţă este activarea asociaţiilor de consuli sau cluburilor consulare. Scopul acestor asociaţii este de a stabili contacte strînse între părţile cointeresate, a identifica noi metode de colaborare, a aduce la cunoştinţă funcţionarilor consulari despre practica şi legislaţia statului de reşedinţă, a informa diplomaţii pe marginea subiectelor de interes major etc.

În Republica Moldova, Clubul Consular a fost înfiinţat de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene la începutul anului 2008 şi a avut activităţi concrete de familiarizare a funcţionarilor consulari străini despre realizările Republicii Moldova în domenii justiţiei şi afaceri interne. Clubul Consular înfiinţat de către MAEIE este un mecanism care oferă următoarele posibilităţi:

  • promovarea imaginii pozitive a diplomaţiei moldoveneşti. Desfăşurarea organizată, profesională şi eficientă a şedinţelor clubului consular influenţează pozitiv opinia colegilor străini despre activitatea autorităţilor Republicii Moldova;
  • stabilirea contactelor intense între reprezentanţii organelor de stat şi funcţionarii consulari străini care permite soluţionarea mai rapidă a subiectelor de interes comun;
  • diversificarea activităţii MAEIE;
  • lărgirea spectrului de persoane în procesul de colaborare cu misiunile diplomatice  şi consulare străine prin implicarea reprezentanţilor altor autorităţi de stat, experţilor din domeniul academic, organizaţii internaţionale etc;
  • informarea regulată a diplomaţilor străini despre acţiunile întreprinse de organele competente ale Moldovei în diferite domenii.

Activităţile Clubului Consular

Clubul consular a luat în dezbatere probleme privind consolidarea cooperării în domeniul gestionării frontierelor

La 25 iunie curent, Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova a găzduit şedinţa curentă a Clubului consular care activează pe lîngă Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Reprezentanţii Serviciului Grăniceri s-au referit la principiile de bază ale activităţii instituţiei, inclusiv în domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, precum şi la instruirea colaboratorilor în procesul de atingere a standardelor europene în gestionarea hotarului de stat. În acelaşi context, s-a relatat despre particularităţile activităţii la efectuarea controlului şi verificarea actelor de identitate şi a altor documente referitor la legalitatea intrării, şederii şi ieşirii din Republica Moldova a cetăţenilor străini şi a apatrizilor.

Diplomaţii străini şi-au manifestat interesul faţă de problemele abordate, precum şi faţă de perspectivele de cooperare cu instituţiile diplomatice şi consulare acreditate în Republica Moldova şi cu organele competente din statele pe care acestea le reprezintă.

În opinia participanţilor la discuţie, şedinţa curentă a Clubului consular a oferit posibilităţi concrete de abordare a unor probleme de actualitate, asemenea întîlniri urmînd să contribuie la extinderea colaborării Serviciului Grăniceri al RM cu organele de drept şi cu cele de pază a frontierei de stat ale altor ţări în combaterea diverselor infracţiuni.

A avut loc a III-a şedinţă a Clubului consular, înfiinţat de către MAEIE

La 17 aprilie 2009, în cadrul Ministerului Justiţiei a avut loc a III-a şedinţă a Clubului consular, înfiinţat de către MAE IE cu scopul de a consolida şi dezvolta în continuare relaţiile între autorităţile moldoveneşti şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare străine acreditate pentru Republica Moldova.

Diplomaţii străini şi-au manifestat interesul faţă de activitatea Ministerului Justiţiei privind procedura aplicării Apostilei pe actele din Republica Moldova şi colaborarea în domeniul asistenţei juridice internaţionale în materie civilă, familială şi penală.

Şedinţa ordinară a Clubului consular a permis discutarea subiectelor consulare de interes comun în domeniul protejării reciproce a drepturilor şi intereselor cetăţenilor şi va contribui la perfecţionarea mecanismelor de colaborare în domeniul asistenţei juridice internaţionale în materie civilă, familială şi penală.

MAEIE şi MAI depun eforturi comune în familiarizarea comunităţii diplomatice despre activităţile legate de combaterea migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane

La 19 septembrie 2008, în cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Ministerului Afacerilor Interne a avut loc şedinţa curentă a Clubului consular. Funcţionarii consulari străini din cadrul ambasadelor şi ai consulatelor acreditate în Republica Moldova au fost informaţi despre activitatea CCTP în prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, prin prisma depistării filierelor de perfectare a documentelor de călătorie şi vizelor false.

Diplomaţii străini şi-au manifestat interesul faţă de acţiunile colaboratorilor Centrului în vederea depistării acestor activităţi ilegale şi atragerii ulterioare la răspundere penală a celor vinovaţi. Participanţii la şedinţă au concluzionat că intensificarea cooperării eficiente între misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate la Chişinău, pe de o parte, şi organele de drept, pe de altă parte, va contribui la o gestionare mai bună a proceselor migraţionale şi la prevenirea fenomenelor negative cum sunt migraţia ilegală şi traficul de fiinţe umane.

Clubul consular a fost înfiinţat de către MAEIE cu scopul de a consolida şi dezvolta în continuare relaţiile între autorităţile moldoveneşti şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare străine acreditate pentru Republica Moldova prin prisma unui dialog deschis şi permanent.

MAEIE creează mecanisme noi de consolidare a relaţiilor bilaterale în domeniul consular şi de promovare a imaginii Republicii Moldova

La 21 aprilie 2008, a avut loc prima şedinţă a Clubului consular. Clubul consular a fost înfiinţat de către MAEIE cu scopul de a consolida şi dezvolta în continuare relaţiile între autorităţile moldoveneşti şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare străine acreditate pentru Republica Moldova prin prisma unui dialog deschis şi permanent. Şedinţele Clubului consular se vor desfăşura periodic şi vor permite discutarea subiectelor consulare de interes comun, cum ar fi protejarea reciprocă a drepturilor şi intereselor cetăţenilor, lupta cu traficul de fiinţe umane şi migraţia ilegală, anihilarea reţelelor de perfectare a vizelor în mod fraudulos, facilitarea călătoriilor reciproce etc.

Şedinţa a fost deschisă de către dl Valeriu Ostalep, Viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, care s-a referit la priorităţile MAEIE în cooperarea cu misiunile diplomatice străine acreditate în RM. Un aspect important în aceasta cooperare îl constituie schimbul permanent de informaţii. Din această perspectivă, şedinţele Clubului consular ar putea constitui un mecanism, inclusiv informal, pentru promovarea unui schimb util de opinii în domenii de interes comun. De asemenea, Viceministrul a subliniat că o prioritate esenţială a activităţii a MAEIE rămîne a fi perspectiva liberalizării regimului de vize cu UE, conlucrării cu misiunile diplomatice străine revenindu-i un rol crucial. Totodată, asistenţa a fost informată despre participarea delegaţiei ţării noastre la următoarea rundă de negocieri asupra Parteneriatului de Mobilitate RM-UE care va avea loc la 22 aprilie curent la Bruxelles.

La şedinţa de inaugurare a Clubului consular au participat peste 20 de funcţionari consulari străini acreditaţi la Chişinău şi experţi din cadrul autorităţilor de stat ale Republicii Moldova. Printre participanţi s-a numărat şi dl Veaceslav Bînzari, Directorul Biroului de Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne, care a efectuat pentru partenerii străini o prezentare cu genericul „Statutul cetăţenilor străini şi apatrizi pe teritoriul Republicii Moldova”. La finele şedinţei, funcţionarii consulari străini au vizitat Centrul pentru plasament temporar al străinilor de pe lîngă MAI.