Vize și Servicii consulare

Pașaport biometric

Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova, se eliberează, în exclusivitate, paşapoarte cu date biometrice (amprentele digitale, grupa sangvină, fotografia digitală) şi în paşapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii.

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează pe un termen de 7 ani, iar copiilor cu vârsta de până la 7 ani - pe un termen de 4 ani. În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, paşaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate se pot adresa la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova pentru a solicita obţinerea paşaportului.

Pentru perfectarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova, solicitantul urmează să se prezinte în persoană la ambasada sau consulatul Republicii Moldova cu următoarele acte:

Pentru persoanele care au atins vârsta de 18 ani

 • actul de identitate de uz intern valabil - buletin de identitate;
 • paşaportul anterior (dacă există) sau declaraţia de pierdere/furt a paşaportului;
 • documentul ce atestă grupa sangvină, la prima documentare;
 • dovada achitării taxelor consulare şi a tarifelor, stabilite pentru eliberarea paşaportului;
 • certificatele de stare civilă, după caz: certificatul de naştere, certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, certificatul de căsătorie/divorţ, certificatul de deces soţ/soţie;

Prezentarea documentelor de stare civilă şi a celui ce atestă grupa sangvină nu este obligatorie dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului din momentul eliberării ultimului act de identitate. În situaţiile respective, suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.

Pentru persoanele minore sau cele plasate sub tutelă sau curatelă

 • actul de identitate de uz intern al reprezentantului legal;
 • actul de identitate de uz intern valabil al minorului, în cazul în care acesta a împlinit vârsta de 16 ani;
 • decizia autorităţii tutelare (în cazul persoanelor plasate sub tutelă, curatelă);
 • în cazul mamei solitare, documentul ce atestă acest statut eliberat de organele de stare civilă;
 • documentele de stare civilă (certificatul de naştere; certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui minorului sau avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă; certificatul de căsătorie al părinţilor, de divorţ sau de deces al părinţilor);
 • certificatul ce atestă grupa sangvină a minorului, la prima documentare;
 • dovada achitării taxelor consulare şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea paşaportului;
 • declaraţia unuia dintre reprezentanţii legali, depusă în scris în faţa funcţionarului consular din cadrul ambasadei/oficiului consular sau autentificată notarial, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate, în cazul părinţilor aflaţi în căsătorie, în afara căsătoriei sau aflaţi în divorţ, dacă în hotărârea instanţei de judecată nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului;
 • la depunerea cererii pentru minorul ai căror părinţi se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu privire la divorţ, definitivă şi irevocabilă. Dacă instanţa de judecată a încredinţat minorul unuia dintre părinţi, pentru eliberarea paşaportului minorului se va prezenta declaraţia acestui părinte, depusă în scris î în faţa funcţionarului consular din cadrul ambasadei/oficiului consular sau autentificată notarial, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate. Prezentarea hotărârii menţionate nu este obligatorie, în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului, depusă în scris în faţa funcţionarului consular din cadrul ambasadei/oficiului consular sau autentificată notarial.

Persoanele minore şi cele plasate sub tutelă sau curatelă se identifică de către reprezentantul legal, în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depusă în scris în faţa funcţionarului consular din cadrul ambasadei/oficiului consular.

În cazul copiilor rămaşi fără ocrotirea părintească sau aflaţi la întreţinerea statului, reprezentantul acestora prezintă suplimentar:

 • îndreptarea autorităţii de resort privind plasarea copilului în instituţia specializată sau decizia autorităţii tutelare privind recunoaşterea statutului de copil fără supraveghere părintească;
 • certificatul de înmatriculare a copilului în instituţia specializată;
 • documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul instituţiei şi statutul său de reprezentant legal al copilului, eliberat de organul ierarhic superior sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară. 

ATENŢIE! 

 • Prezenţa în persoană a solicitantului este obligatorie deoarece sistemul de procesare a paşaportului implică preluarea electronică a fotografiei, semnăturii şi amprentelor solicitantului.
 • Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate nu confecţionează paşapoarte. Ambasadele şi oficiile consulare ale Republicii Moldova transmit datele solicitantului în Republica Moldova, Agenţiei Servicii Publice, care le verifică, procesează şi confecţionează documentul. Acesta este ulterior transmis ambasadei sau oficiului consular unde a fost depusă cererea, de unde solicitantul îşi poate prelua documentul. Motiv pentru care paşaportul nu poate fi eliberat în regim de urgenţă.
 • Paşaportul se perfecţionează doar pentru solicitanţii care deţin buletin de identitate valabil. În cazul în care buletinul de identitate este expirat/pierdut/furat, cetăţenii pot solicita concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.
 • Minorii care au împlinit vârsta de 16 ani pot solicita paşaport doar dacă deţin buletin de identitate. În caz contrar sau în cazul în care buletinul este pierdut/furat, se solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.
 • Actele de stare civilă eliberate de către autorităţile competente străine (certificate de naştere, certificate de căsătorie, certificate de divorţ, etc.) urmează a fi transcrie în prealabil de către misiunea diplomatică a Republicii Moldova.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt în măsură să ofere informaţii suplimentare, în funcţie de practica locală. De asemenea, informaţii generale despre procedura de obţinere a paşapoartelor pot fi accesate pe site-ul http://asp.gov.md/ro/eliberarea-actelor-de-identitate-si-evidenta-populatiei al Agenţiei Servicii Publici.