Transcrierea actelor de stare civilă

Ambasadele şi consulatele Republicii Moldova pot efectua transcrierea certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie sau deces) emise de autorităţile statului în care a avut loc faptul de stare civilă.

Transcrierea acestor acte este necesară pentru recunoaşterea lor de către autorităţile Republicii Moldova, în vederea producerii efectelor lor juridice. 

Se supun transcrierii, în mod obligatoriu, actele de stare civilă întocmite în perioada de după 17 august 2001. La dorinţa solicitanţilor pot fi supuse procedurii de transcriere şi actele de stare civilă întocmite în perioada de până la 17 august 2001.

Tipurile actelor de stare civilă care pot fi transcrise sunt limitate la acelea, obligativitatea înregistrării cărora revine organelor de stare civilă din Republica Moldova:

 • actele de naştere;
 • actele de căsătorie;
 • actele de desfacere a căsătoriei;
 • actele de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 • actele de deces.

Transcrierea actelor de stare civilă se face în baza copiei, extrasului de pe actul de stare civilă sau certificatului de stare civilă întocmite în străinătate, legalizate în modul stabilit, în dependenţă de existenţa acordurilor bilaterale sau multilaterale între state.

Durata de procesare a cererilor de transcriere şi eliberarea certificatelor de stare civilă moldoveneşti prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova este de aproximativ 2 luni.

Persoanele care au nevoie de transcrierea certificatelor de stare civilă străine într-un termen mai scurt, pot solicita transcrierea şi eliberarea lor prin intermediul unui mandatar din Republica Moldova, care se va adresa direct autorităţii competente (Agenţiei Servicii Publice). Mandatarul trebuie să fie în posesia unei procuri autentificate de ambasada sau consulatul Republicii Moldova din ţara în care locuieşte solicitantul actului sau, dacă nu este autentificată de ambasadă, trebuie să fie autentificată de un notar local şi legalizată sau apostilat de autorităţile statului respectiv, conform legislaţiei acestui stat şi convenţiilor internaţionale aplicabile.

 Pentru a transcrie un act de stare civilă, persoanele interesate urmează să prezinte următoarele documente:

 Pentru transcrierea actului de naştere:

 • cerere privind transcrierea actului de naştere (F-39 CT) ;
 • actul de naştere, extrasul de pe act sau certificatul de naştere, apostilat sau legalizat de autorităţile locale şi tradus, după caz;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • actul de identitate a cel puţin unui părinte cetăţean al Republicii Moldova (pentru copii minori);
 • actele de stare civilă care confirmă temeiul înscrierii datelor despre tata (cum ar fi certificatul de căsătorie a părinţilor, certificatul sau declaraţia privind stabilirea paternităţii), după caz;

Pentru transcrierea actului de căsătorie:

 • cerere privind transcrierea actului de căsătorie (F-40 CT);
 • actul de căsătorie, extrasul de pe act sau certificatul de căsătorie, apostilat sau legalizat de autorităţile locale şi tradus, după caz;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • actul de identitate a soţului, cetăţean străin, după caz;
 • actul care atestă încetarea/desfacerea căsătoriei anterioare (certificatul de divorţ şi/sau hotărârea instanţei judecătoreşti privind divorţul), după caz;

Pentru transcrierea actului de divorţ:

 • cerere privind transcrierea actului de divorţ (F-42 CT) ;
 • actul de divorţ extrasul de pe act sau certificatul de divorţ, apostilat sau legalizat de autorităţile locale şi tradus, după caz;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (bulletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii);
 • actul de identitate a soţului cetăţean străin, după caz;
 • actul de căsătorie, după caz, în cazul deţinerii lui;

Pentru transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui:

 • cerere privind transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui (F-42 CTS);
 • actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, extrasul de pe act sau certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, apostilat sau legalizat de autorităţile locale şi tradus, după caz;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii);

Pentru transcrierea actului de deces:

 • cerere pentru transcrierea actului de deces(F-41 CT);
 • actul de deces, extrasul de pe act sau certificatul de deces, apostilat sau legalizat de autorităţile locale şi tradus, după caz;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei decedate la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova);
 • actul de identitate a declarantului;
 • actele de stare civilă care atestă gradul de rudenie între declarant şi decedat;