Multilateral cooperation

Monitorizarea Republicii Moldova în cadrul altor structuri CoE

MONITORIZAREA ÎN CADRUL COMITETULUI DE MINIŞTRI COE

 

În cadrul Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei (CM):

 

Realizarea angajamentelor de aderare, precum şi ale altor obligaţiuni ce derivă din convenţiile şi mecanismele de cooperare instituite în cadrul Consiliului Europei, este urmărită şi în cadrul CM. Fiecare procedură de monitorizare în cadrul acestuia a fost stabilită în baza unor decizii specifice, fără a fi existat un format prestabilit.

 

În unele cazuri, aceste proceduri au fost decise la momentul aderării unui stat la Consiliul Europei şi sunt parte a procedurii de aderare (Armenia, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia). În cazul RM, la fel ca şi pentru Georgia şi Ucraina, aceasta a fost decisă după aderare. La 17 noiembrie 2004, Grupul de Raportori pentru Stabilitate Democratică – GR-EDS (actualul Grup de Raportori pentru Democraţie – GR-DEM) a fost însărcinat să evalueze regulat cooperarea cu Republica Moldova, în special, în privinţa următoarelor trei aspecte:

 

 • implementarea programelor comune CoE/Comisia Europeană;
 • compatibilitatea legislaţiei RM cu standardele CoE;
 • situaţia mass-media.

 

Monitorizarea prin intermediul structurilor convenţionale:

 

Acestea sunt instituite în baza diferitor convenţii ale Consiliului Europei sau rezoluţii separate ale CM şi se referă la anumite drepturi. Spre ex.: Comitetul European pentru prevenirea torturii şi a pedepselor inumane sau degradante (CPT), Comisia Europeană contra Rasismului şi Intoleranţei (ECRI), Comitetul Consultativ al Convenţiei-cadru cu privire la minorităţile naţionale, Grupul de experţi pentru combaterea traficului de fiinţe umane (GRETA) ş.a. Instrumentele de activitate ale acestora sunt: vizite de documentare ale experţilor independenţi în ţările vizate, prezentarea rapoartelor de evaluare vis-à-vis de statele parte cu privire la implementarea prevederilor convenţiei respective, completarea chestionarelor elaborate de către aceste organe, ş.a.

 

MECANISME DE MONITORIZARE INSTITUITE ÎN BAZA UNOR CONVENŢII ALE CONSILIULUI EUROPEI 

 

Comitetul Consultativ privind Convenţia-cadru pentru protecţia persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale este compus din 18 experţi independenţi şi asigură analiza detaliată a legislaţiei în domeniul minorităţilor naţionale şi implementării acesteia.

 

Monitorizarea în baza Convenţiei are loc în cicluri de evaluare, fiecare ciclu având o durată de 5 ani, potrivit următoarelor etape:

 

 • prezentarea raportului de către statul-parte vizat;
 • monitorizarea din partea Comitetului Consultativ (vizite de evaluare, utilizarea surselor de informare din partea instituţiilor naţionale şi actorilor non-statali);
 • elaborarea unui Aviz privind situaţia în ţară şi publicarea acestuia;
 • transmiterea eventualelor comentarii ale statului pe marginea Avizului Comitetului Consultativ şi publicarea acestora;
 • adoptarea, în baza avizului Comitetului Consultativ, de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a unei Rezoluţii şi eventual a unor recomandări pe care statele parte sunt invitate să le implementeze;
 • organizarea întrunirilor de follow-up pentru transpunerea în practică a recomandărilor.

 

Convenţia-cadru a intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 1 februarie 1998. Cel mai recent raport al RM în adresa Comitetului Consultativ în RM a fost transmis la 24 februarie 2009, în cadrul celui de-al III-lea ciclu de monitorizare. Avizul Comitetului Consultativ a fost adoptat la data de 26 iunie 2009, iar comentariile Guvernului pe marginea acestuia expediate la 11 decembrie 2009. Rezoluţia Comitetului de Miniştri a CoE privind implementarea Convenţiei de către RM a fost adoptată la 5 mai 2010- disponibilă la wcd.coe.int/ViewDoc

 

O reuniune de follow-up a fost organizată la 29 noiembrie 2010, la Chişinău.

 

Pentru detalii suplimentare, accesaţi:

www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.asp

 

Comitetul Guvernamental al Cartei Sociale Europene (revizuite) şi Codul European de Securitate Socială

 

La procedura de control participă:

 

 • Comitetul European privind Drepturile Sociale (ECSR) compus din 16 experţi independenţi aleşi de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei pentru un mandat de 6 ani,
 • Comitetul guvernamental privind Carta Socială Europeană revizuită şi Codul European de Securitate Socială (GC), în componenţa căruia intră reprezentanţi ai statelor părţi,
 • Comitetul de Miniştri care adoptă rezoluţii asupra ciclului de monitorizare;
 • APCE.

 

Carta socială europeană (revizuită) a intrat în vigoare pentru RM la 1 ianuarie 2002. În intervalul 2004-2012, Republica Moldova a prezentat 8 rapoarte privind aplicarea Cartei Sociale Europene Revizuite.

 

Pentru detalii suplimentare, accesaţi:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/default_en.asp

 

Comitetul european pentru prevenirea torturii şi a tratamentului inuman sau degradant (CPT) este compus din experţi independenţi recunoscuţi pentru activitatea desfăşurată în acest domeniu, aleşi din fiecare dintre statele parte.

 

Ca sistem de monitorizare, Comitetul efectuează vizite periodice în statele membre, pe baza cărora elaborează rapoarte, care sunt publicate doar cu acordul statului vizat. De asemenea, Comitetul poate decide efectuarea de vizite ad-hoc, în cazul în care consideră necesar.

 

Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante a intrat în vigoare pentru RM la data de 1 februarie 1998. Ultima vizită în ţara noastră a avut loc în iunie 2011, Raportul aferent fiind public.

 

Pentru detalii suplimentare, accesaţi:

http://www.cpt.coe.int/en/default.htm

 

Comitetul Consultativ al Convenţiei pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (T-PD)

 

Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal a fost disponibilă pentru semnare începând cu 28 ianuarie 1981 şi a fost primul instrument juridic internaţional în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. Potrivit Convenţiei, statele parte sunt obligate să adopte măsurile necesare în legislaţia internă pentru a aplica principiile stabilite de Convenţie, în vederea asigurării respectării drepturilor fundamentale cu privire la protecţia datelor personale.

 

Pentru detalii suplimentare, accesaţi:

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/default_en.asp

 

Grupul de experţi privind combaterea traficului de persoane (GRETA) este constituit din 13 experţi independenţi pentru lupta împotriva traficului de persoane, care monitorizează aplicarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de persoane.

 

Republica Moldova a fost prima ţară care a semnat şi ratificat Convenţia sus-menţionată, în vigoare din 1 februarie 2008.

 

GRETA a devenit operaţional în 2009, fiind lansat procesul de monitorizare pentru primele 10 state, printre care şi Republica Moldova. Raportul final şi Recomandarea GRETA pentru RM au fost adoptate în cadrul celei de-a 8-a reuniuni a Comitetului Părţilor (CP) la Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (11 iunie 2012, Strasbourg).

 

Urmare alegerilor pentru poziţiile vacante GRETA, care au avut loc în cadrul reuniunii Comitetului Părţilor la Convenţia omonimă din 12-13 noiembrie 2012, candidatul Republicii Moldova, dna Alina Braşoveanu, a fost ales în calitate de membru al acestui mecanism de monitorizare al Consiliului Europei (CoE).

 

În perioada decembrie 2010-februarie 2012, ţara noastră, prin intermediul dnei Ambasador Tatiana Pârvu, Reprezentant Permanent al RM pe lângă Consiliul Euopei, a deţinut preşedinţia Comitetului Părţilor (CP) la Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane.

 

Pentru detalii suplimentare, accesaţi:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Monitoring/GRETA_en.asp#TopOfPage

 

Comitetul permanent al Convenţiei de la Berna

 

Convenţia de la Berna este un instrument juridic internaţional obligatoriu în domeniul conservării vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa. Un accent particular este plasat asupra necesităţii protejării habitatelor naturale şi a speciilor pe cale de dispariţie, inclusiv speciile migratoare.

 

Monitorizarea regulată a implementării Convenţiei de la Berna este asigurat prin intermediul rapoartelor şi un sistem de dosare de cazuri, pe deplin accesibile statelor parte şi observatorilor. Comitetul permanent monitorizează implementarea Convenţiei la fiecare reuniune prin revizuirea rapoartelor, procesarea dosarelor de cazurişi adoptarea recomandărilor.

 

Pentru detalii suplimentare, accesaţi:

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp

 

Comitetul Părţilor la Convenţia CoE pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale (T-ES) reprezintă mecanismul de monitorizare a Convenţiei omonime, care activează în baza art. 39-41 ale Convenţiei.

 

Pentru Republica Moldova convenţia respectivă a intrat în vigoare la 1 iulie 2012.

 

Pentru detalii suplimentare, accesaţi:

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/default_en.asp

 

Comitetul Convenţiei CoE privind criminalitatea informatică (TC-Y)

 

Convenţia CoE privind criminalitatea informatică (Convenţia de la Budapesta) a fost pregătită de statele parte ale CoE şi Canada, Japonia, Africa de Sud şi Statele Unite ale Americii şi este unicul instrument juridic internaţional obligatoriu în domeniul criminalităţii informatice.

 

Pentru detalii adiţionale privind activitatea CoE în domeniul criminalităţii informatice, accesaţi:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Default_en.asp

 

Pentru detalii suplimentare vis-à-vis de activitatea T-CY, accesaţi:

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/T-CY/default_en.asp

 

Grupul Părţilor la Convenţia CoE pentru prevenirea terorismului - CETS nr. 196 şi Comitetul de experţi privind terorismul (CODEXTER)

 

Pentru detalii, accesaţi:

http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/default_en.asp

 

MONITORIZARE DE CĂTRE ORGANE INSTITUITE ÎN BAZA REZOLUŢIILOR SEPARATE ALE COMITETULUI DE MINIŞTRI AL CONSILIUL EUROPEI

 

Comitetul de experţi pentru lupta contra spălării banilor şi finanţării terorismului (MONEYVAL) a fost creat prin intermediul Rezoluţiei CM/Res(2010)12 adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 13 octombrie 2010.

 

MONEYVAL evaluează nivelul de conformitate al statelor parte cu standardele internaţionale în domeniile juridic, financiar şi de aplicare a legii, printr-un proces de revizuire a evaluărilor reciproce. Rapoartele pe care le elaborează experţii Comitetului oferă recomandări detaliate cu privire la ameliorarea regimurilor naţionale pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi la întărirea capacităţii statelor de a colabora în acest domeniu.

 

Ultimul raport MONEYVAL vis-à-vis de situaţia din RM a fost adoptat la cea de-a 40 sesiune plenară (3 - 7 decembrie 2012, Strasbourg). Cel de-al 4-lea ciclu de monitorizare reprezintă o rundă de follow-up, în cadrul căreia au fost re-evaluate recomandări importante ale Grupului de Acţiune Financiară (FATF), precum şi cele pentru care ţara noastră a avut evaluări de “neconformitate” (NC) sau “conformitate parţială” (PC) în cel de-al 3-lea raport. Astfel, acest raport nu reprezintă o evaluare completă a implementărioi celor 40 recomandări şi 9 recomandări speciale FATF, ci o actualizare a chestiunilot majore în sistemul de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului din RM. Potrivit procedurilor MONEYVAL, Republica Moldova va transmite un raport de follow-up privind implementarea recomandărilor respective în decembrie 2014.

 

Pentru detalii suplimentare, accesaţi:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/default_en.asp

 

Comisia europeană contra rasismului şi intoleranţei (ECRI) a fost creat prin intermediul rezoluţiei CM (2002)8 adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 13 iunie 2002.

 

ECRI este o structură compusă din experţi independenţi aleşi din fiecare dintre statele parte pentru monitorizarea chestiunilor ce ţin de rasism, discriminare pe bază de origine etnică, cetăţenie, culoare, religie şi limbă; precum şi xenofobie, antisemitism şi intoleranţă.

 

Ultima vizită de monitorizare ECRI în RM a avut loc în perioada 11-15 noiembrie 2012. Urmare a vizitei va fi întocmit cel de-al 4-lea Raport privind situaţia la capitolul rasismului şi intoleranţei în Republica Moldova, care urmează a fi publicat în 2013.

 

Pentru detalii suplimentare, accesaţi:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp

 

Comisia europeană pentru eficacitatea justiţiei (CEPEJ) a fost instituită prin intermediul Rezoluţiei Res(2002)12, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 18 septembrie 2002.

 

Ultimul exerciţiu de evaluare a avut loc în baza Grilei pentru evaluarea sistemelor juridice în 2012.

 

Pentru detalii suplimentare, accesaţi:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp

 

Comitetul ad-hoc de experţi privind problemele romilor (CAHROM) a fost instituit în baza Declaraţiei de la Strasbourg, adoptată în cadrul Reuniunii de nivel înalt privind problemele romilor din 20 octombrie 2010

 

În cadrul celei de-a patra reuniuni CAHROM, care a avut loc la Strasbourg, în perioada 28-30 noiembrie 2012, expertul din partea Republicii Moldova, dl Nicolae Radiţa, a fost ales în calitate de Vicepreşedinte al Biroului Comitetului.

 

Domnul Radiţa activează în calitate de Preşedinte al Centrului Naţional al Romilor din Republica Moldova, iar în cadrul CAHROM reprezintă interesele ţării noastre de la începutul lucrărilor acestui organ interguvernamental – martie 2011.

 

Monitorizarea în cadrul CALRE: Guvernul implementează un şir de reforme la capitolul consolidării autonomiei locale (în conformitate cu Strategia Naţională de Descentralizare), inclusiv prin ajustarea cadrului legal şi adoptarea Legii privind finanţele publice locale şi vizând statutul municipiului Chişinău. Pentru detalii privind recomandările şi rezoluţiile CALRE vis-à-vis de RM accesaţi categoria Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa (CALRE).

 

Comisarul CoE pentru Drepturile Omului constituie un alt format prin care poate fi asigurată monitorizarea în calitatea sa de instituţie independentă împuternicită cu promovarea şi conştinentizarea rolului respectării drepturilor omului în cele 47 state parte ale CoE. Mandatul şi activitatea Oficiului Comisarului au fost instituite prin rezoluţia CM 99 (50).

 

Principalele obiective ale mandatului Comisarului sunt:

 

 • promovarea respectării eficiente a drepturilor omului şi asistarea statelor membre în implementarea standardelor în domeniu ale CoE;
 • identificarea lacunelor în legislaţia şi practica statelor membre;
 • facilitarea activităţii avocaţilor poporului sau instituţiilor similare din statele membre.
 • asigurarea consultanţei şi informaţiilor privind protecţia drepturilor omului în regiune.

În urma vizitelor de evaluare efectuate în statele membre, Comisarul elaborează rapoarte în care se adresează recomandări statelor respective. De asemenea, Comisarul realizează recomandări tematice asupra subiectelor de actualitate din domeniul drepturilor omului, ce comportă diverse forme (activităţi de informare şi sensibilizare, rapoarte, teze etc.)

 

Comisarul actual pentru drepturile omului este dl Nils Muižnieks care succede mandatul dlui Thomas Hammarberg (2006-2012) şi dlui Álvaro Gil-Robles (1999-2006).

 

Cele mai recente vizite ale Comisarului CoE pentru Drepturile Omului au avut loc în perioada 19-22 octombrie 2011, precum şi 15-18 ianuarie 2012.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda