Multilateral cooperation

Reprezentarea Republicii Moldova în cadrul CoE

Republica Moldova este reprezentată la Consiliul Europei de către dra Corina Călugăru, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei.

 

COMITETUL DE MINIŞTRI (CM)

Comitetul de Miniştri (CM) este organul statutar „decizional” al CoE, prevăzut să acţioneze în numele CoE. Statele membre sunt reprezentate în acesta de miniştrii afacerilor externe – care se întrunesc într-o sesiune ministerială o dată pe an (luna mai), şi de reprezentanţii permanenţi de la Strasbourg – care asigură activitatea curentă în cadrul reuniunilor săptămânale. Preşedinţia CM este exercitată de fiecare stat membru prin rotaţie, conform ordinii alfabetice, pentru o perioadă de 6 luni. RM a deţinut preşedinţia acestuia în perioada mai-noiembrie 2003, fiind prima ţară din spaţiul CSI căreia i-a revenit această misiune.

 

 • Sesiunea 126 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei a avut loc la Sofia, Bulgaria, la 18 mai 2016
 • Sesiunea 125 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei a avut loc la Bruxelles, la 19 mai 2015
 • Sesiunea 122 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei „Diversity in Europe: a strength for the future” - (Tirana, 8-9 noiembrie 2012)
 • Sesiunea 121 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei – (Istanbul, 10-11 mai 2011)
 • Sesiunea 120 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei
 • Sesiunea 119 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei

 

Reprezentanţii permanenţi (ambasadori) au întruniri săptămânale, aceste reuniuni fiind completate cu cele ale grupurilor de raportori sau ale grupurilor de lucru împuternicite cu examinarea mai aprofundată a subiectelor în vederea pregătirii lor pentru luarea deciziilor ulterioare.

 

Astfel, Comitetul de Miniştri are subordonat următoarele grupuri tematice:

 

 • GR-DEM – Grupul de Raportori pentru Democraţie
 • GR-H – Grupul de Raportori pentru Drepturile Omului
 • GR-J – Grupul de Raportori pentru Cooperare Juridică
 • GR-EXT – Grupul de Raportori pentru Relaţii Externe
 • GR-PBA – Grupul de Raportori pentru Programe, Buget şi Administraţie
 • GR-C – Grupul de Raportori pentru Cultură
 • GR-SOC – Grupul de Raportori pentru Chestiuni Sociale şi de Sănătate

 

De asemenea, Comitetului de Miniştri se bazează şi pe activitatea grupurilor de lucru ad-hoc:

 

 • GT.SUIVI.Interlaken – Grupul de lucru privind monitorizarea procesului de implementare a Declaraţiei de la Internlaken
 • GT.REF.INST – Grupul de lucru privind monitorizarea procesului de reformă instituţională a Consiliului Europei
 • GT-SUIVI.AGO – Comitetul de Monitorizare
 • CL-CEDH – Comitetul de legătură cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

CM examinează (din iniţiativă proprie sau la recomandarea Adunării Parlamentare) măsurile de natură să realizeze scopurile CoE, inclusiv elaborarea de convenţii şi adoptarea de către guverne a unor politici comune faţă de anumite probleme, precum şi adoptă decizii, recomandări şi rezoluţii.

 

În activitatea sa, CM este susţinut de comitetele şi comisiile cu caracter consultativ sau tehnic - 16 comitete interguvernamentale şi 6 structuri subordonate, precum şi 21 de structuri de monitorizare a angajamentelor şi obligaţiilor asumate de statele membre în baza convenţiilor şi acordurilor parţiale sau extinse, precum şi rezoluţiilor speciale ale CoE.

 

REŢEAUA EXPERŢILOR REPUBLICII MOLDOVA PENTRU ORGALELE DE LUCRU ŞI COMITETELE DE MONITORIZARE ALE CONSILIULUI EUROPEI

 

Republica Moldova este reprezentată în toate structurile CoE de către 126 de experţi naţionali titulari şi supleanţi. Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1209 din 9.10.2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea Republicii Moldova în organele de lucru ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei”, Comisia Ştiinţifică Consultativă, fiind convocată de MAEIE, verifică corespunderea candidaţilor pentru desemnare în calitate de experţi guvernamentali în organele de lucru ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, potrivit exigenţelor specificate la punctul 5 al Regulamentului respectiv.

 

Ordinul MAEIE nr.665-b-85 din 9 septembrie 2016 cu privire la desemnarea experţilor guvernamentali ai Republicii Moldova în organele de lucru şi comitetele de monitorizare ale Comitetului de Miniştri a reactualizat Ordinul similar al MAEIE din 23 iunie 2015.

 

CM are şi atribuţii directe de supraveghere, spre exemplu în cazul executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Pentru detalii, accesaţi categoria “Prestaţia RM la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”.

 

ADUNAREA PARLAMENTARĂ A CONSILIULUI EUROPEI (APCE)

 

Adunarea Parlamentară a CoE (APCE): este organul statutar deliberativ, format din reprezentanţi ai parlamentelor naţionale ale statelor membre, mărimea delegaţiei fiecărui parlament variind în funcţie de dimensiunile teritoriului, populaţiei şi contribuţiei bugetare a statului respectiv, dar reflectând reprezentarea politică din forul legislativ naţional. APCE este prima adunare europeană din istoria continentului. Cu delegaţii din 47 de parlamente naţionale, ea rămâne cel mai mare for legislativ european.

 

APCE se reuneşte de 4 ori pe an în reuniuni plenare la Palatul Europei din Strasbourg.

 

APCE deliberează şi formulează recomandări, rezoluţii şi opinii cu privire la orice problemă care ţine de scopul şi atribuţiile CoE sau care îi este supusă pentru aviz de către CM. În lucrările sale, se sprijină pe activitatea celor 13 comisii şi comitete specializate:

 

 • Comisia Preşedintelui;
 • Comitetul Mixt;
 • Comisia Permanentă;
 • Comisia pentru probleme politice;
 • Comisia pentru probleme juridice şi drepturile omului;
 • Comisia pentru probleme sociale, sănătate şi familie;
 • Comisia pentru probleme economice şi dezvoltare;
 • Comisia pentru migraţie, refugiaţi şi populaţie;
 • Comisia pentru cultură ştiinţă şi educaţie;
 • Comisia pentru mediul înconjurător, agricultură şi probleme teritoriale;
 • Comisia pentru egalitate de drepturi între femei şi bărbaţi;
 • Comisia pentru regulament, imunităţi şi afaceri instituţionale;
 • Comisia de monitorizare a obligaţiilor şi angajamentelor asumate de statele membre ale Consiliului Europei (Comisia pentru monitoring) care elaborează rapoarte periodice asupra stării realizării angajamentelor statelor aflate în faza de monitorizare (Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Georgia, Muntenegru, Federaţia Rusă, Republica Moldova, Serbia, Ucraina) sau de dialog post-monitorizare (Bulgaria, Monaco, FYR Macedonia şi Turcia).

 

Delegaţia RM la APCE este compusă din 5 membri titulari şi 5 membri supleanţi, care reprezintă de regulă proporţional toate fracţiunile parlamentare din ţară. După alegerile din 30 noiembrie 2014, componenţa Delegaţiei RM la APCE este următoarea:

 

Liliana PALIHOVICI – Partidul Liberal Democrat din Moldova – Preşedintele delegaţiei

Valeriu GHILEŢCHI – Partidul Liberal Democrat din Moldova

Vladimir VORONIN – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Andrei NEGUŢA - Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Igor CORMAN – Partidul Democrat din Moldova

Igor DODON - Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Violeta IVANOV – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Valentina BULIGA – Partidul Democrat din Moldova

 

Ultimele vizite de documentare în ţara noastră ale co-raportorilor APCE au avut loc la 22-23 februarie 2016 şi 27-29 iunie 2016 (dna Valentina Leskaj, Albania şi dl Ögmundur Jonásson, Islanda).

 

Vizitele precedente ale APCE în RM:

 

17-20 decembrie 2012- vizita dlui Jean-Claude MIGNON, Preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei;

15-19 octombrie 2012- vizita dlui de monitorizare a raportorilor APCE pentru Republica Moldova- dna Lise CHRSTOFFERSEN (Norvegia) şi dl Piotr WACH (Polonia);

2-5 aprilie 2012- vizita dlui Jean-Claude MIGNON, Preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei;

28 noiembrie- 1 decembrie 2011- vizita de monitorizare a raportorilor APCE pentru Republica Moldova;

21-24 martie 2011- vizita de monitorizare a raportorilor APCE pentru RM;

8-10 februarie 2011- vizita dlui Mevlüt Çavuşoğlu, Preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

 

CONGRESUL AUTORITĂŢILOR LOCALE ŞI REGIONALE DIN EUROPA (CALRE)

 

Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa (CALRE): este organul reprezentativ al autorităţilor locale şi regionale din statele CoE, creat printr-o rezoluţie statutară din 1994.

 

Congresul îşi desfăşoară activitatea în două camere – Camera Autorităţilor Regionale şi Camera Autorităţilor Locale, care sunt independente şi egale din punct de vedere al subordonării. De asemenea activitatea CALRE are loc în cadrul mai multor Comisii:

 

 • Comisia Instituţională;
 • Comisia Cultură şi Educaţie;
 • Comisia pentru o Dezvoltare Durabilă;
 • Comisia pentru Coeziune Socială;

 

CALRE poate oferi anumite sugestii Comitetului de Miniştri şi Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în ceea ce priveşte aspectele politicii locale şi regionale, pentru aceasta Congresul acţionează în strânsă cooperare cu organizaţiile naţionale şi internaţionale care desfăşoară activităţi locale şi regionale. Organizează audieri şi conferinţe la nivel local şi regional pentru publicul larg, a cărui participare rămâne esenţială pentru instaurarea unei veritabile democraţii. Urmare a monitorizării statelor la capitolul democraţiei locale, periodic sunt elaborate rapoarte de ţară privind situaţia democraţiei locale şi regionale în toate statele membre, în special urmărind procesul de aplicare a principiilor Cartei europene a autonomiei locale.

 

Delegaţia RM la CALRE este formată din câte 5 membri reprezentanţi şi supleanţi ai primăriilor şi consiliilor raionale.

 

CALRE se reuneşte în sesiuni plenare de 2 ori pe an. La sesiunile plenare, precum şi la reuniunile comisiilor, Republica Moldova este reprezentată de către conducători ai administraţiei publice locale de nivelul I şi II (primari ai oraşelor/satelor şi preşedinţi ai raioanelor), care sunt desemnaţi de către Guvern. Mandatul delegaţiei Republicii Moldova la CALRE are o durată de 4 ani.

 

Componenţa actuală a delegaţiei RM corespunde prevederilor Noilor Reguli Procedurale ale Congresului şi Camerelor sale, adoptate prin Rezoluţia 337 (2012) la 20 martie 2012:

 

Camera Autorităţilor Locale:

 

Tatiana BADAN – Primarul satului Şelemet, raionul Cimişlia – candidat independent (titular)

Constantin COJOCARI – Primar or. Edineţ – Partidul Democrat din Moldova (titular)

Gheorghe RĂILEANU – Primar de Cimişlia – Partidul Liberal Democrat din Moldova (titular)

Valentina CASIAN – Primar de Străşeni – candidat independent (supleant)

Violeta CRUDU – Primar de Cruzeşti – Partidul Liberal din Moldova (supleant)

 

Camera Autorităţilor Regionale:

 

Dorin CHIRTOACĂ – Primarul or. Chişinău – Partidul Liberal din Moldova (titular)

Iraida BÎNZARI – Preşedintele raionului Făleşti – Partidul Democrat din Moldova (titular)

Alexandr TARNAVSCHI – Deputat Adunarea Populară a UTA Găgăuzia – candidat independent (supleant)

Grigore POLICINSCHI – Preşedintele raionului Dubăsari – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (titular)

Vasile ROMANCIUC – Preşedintele raionului Ocniţa – Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (supleant).

Secretarul delegaţiei – Viorel FURDUI, Director executiv CALM

 

Co-raportorii actuali ai CALRE pentru Republica Moldova:

 

Dl LEC Francis (Franţa)

DlSANCHEZ AMOR Ignacio (Spania)

 

Ultima vizită de monitorizare a co-raportorilor CALRE pentru RM a avut loc în perioada 12-14 septembrie 2011 şi 20-24 noiembrie 2011, care s-a soldat cu adoptarea la 13 martie 2012 a Rezoluţiei cu Raportul vis-à-vis de situaţia democraţiei locale şi regionale în RM. Informaţii actualizate pe marginea evoluţiilor în domeniul descentralizare şi autonomie locală în RM sun disponibile la www.descentralizare.gov.md

 

Recomandări vis-à-vis de RM:

 

Recomandarea 322 (2012) (22.03.2011)

Recomandarea 179 (2005) (9.11.2005)

Recomandarea 110 (2002)1 (5.06.2002)

Recomandarea 84 (2000)1 (25.05.2000)

Recomandarea 38 (1998)1 (6.03.1998)

 

Rezoluţii vis-à-vis de RM:

 

Rezoluţia 132 (2002)1 (5.06.2002)

Rezoluţia 103 (2000)1 (25.05.2000)

Rezoluţia 59 (1998)1 (6.03.1998)

 

Rapoarte vis-à-vis de RM:

 

13.03.2012: Local and regional democracy in the Republic of Moldova 

11.10.2005: Local Democracy in Moldova  

19.09.2002: Report on the fact-finding mission in Moldova

19.04.2002: Report on the situation of local and regional democracy in Moldova

18.04.2000: Report on regional democracy in Moldova 

10.02.1998: Interim report on the situation of Local and Regional Democracy in the Republic of Moldova

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda